Drukāt

Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem. Aktivitāte slēgta


Par aktivitāti  

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī.

Finansējuma saņēmēji Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils pilsētu pašvaldības, novadu pašvaldības un plānošanas reģioni.
Ieviešanas gaita

2010.gada 8.jūnijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"", kas izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumu Nr.100 "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumu, ESF finansējums aktivitātes ietvaros ir 100% apmērā un kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 2 550 000 latu.

Aktualitātes

Aktuāli! Informatīvie skaidrojumi Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmējiem saistībā ar pāreju uz eiro no 2014.gada 1.janvāra

 


Aktuāli! Prezentācijas no VRAA semināriem "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" (05.2012.)


4. atlases kārta darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” (19.03.2012.)


Praktiskā mācību semināra par ESF projektu ieviešanas aktuāliem jautājumiem.

Apmācību semināra finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanas un uzraudzības aktuāliem jautājumiem prezentācija (2011.) - Emīls Pūlmanis, VRAA Uzraudzības un kontroles nodaļas vadītāja vietnieks


Prezentācijas no semināriem par Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu projektu  iesniegumu veidlapu aizpildīšanu:

Aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" pirmā atlases kārta tika izsludināta 2010.gada 1.jūlijā, nosakot projektu iesniegumu pieņemšanas termiņu līdz 12.augusta plkst. 17:00.

Kopumā tika iesniegti 115 projekta iesniegumi un VRAA uzsāka šo projektu iesniegumu vērtēšanu. 

Saskaņā ar MK noteikumu 24.punktu, projekta iesniegumu var iesniegt:
1.    papīra formā, ievietojot aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), uz kuras ir norāde uz projektu iesniegumu atlasi, ieskaitot aktivitātes numuru un nosaukumu, projekta iesniedzēja nosaukumu, pievienojot projekta iesnieguma elektroniskās versijas dokumentus Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā:
1.1.    iesniedzot Aģentūrā personīgi vienā oriģināleksemplārā. Adrese: Rīgā, Elizabetes ielā 19, 4.stāvā;
1.2.    nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vienā oriģināleksemplārā uz adresi - Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010. Par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nodots pastā.
2.    elektroniskā dokumenta formā – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi edokumenti@vraa.gov.lv ar norādi „1.5.3.1.aktivitātes projektu iesniegumu atlasei”. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā.

Izmaksas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2010.gada 1.janvāra un 12 mēnešu periodā pirms projekta darbību uzsākšanas, speciālists nav bijis darba tiesiskajās attiecībās ar iestādi, kurai viņš tiek piesaistīts. Projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par šo MK noteikumu 14.punktā noteikto izmaksu apjomu 12 mēnešiem, bet nav lielāks par šo noteikumu 14.punktā noteikto izmaksu apjomu 24 mēnešiem un nepārsniedz šo MK noteikumu 1.pielikumā konkrētam projekta iesniedzējam noteikto apmēru.


Pabeigta projektu iesniegumu vērtēšana ESF aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”
Vērtēšanas komisija ir pabeigusi 2.atlases kārtas ietvaros iesniegto 12 projektu iesniegumu vērtēšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. Š. g. 29.aprīlī VRAA direktors ir pieņēmis lēmumu apstiprināt visus 12 projektu iesniegumus. Projektu iesniegumi ir apstiprināti bez nosacījumiem.

Apstiprināto projektu iesniegumu saraksts pieejams šeit


VRAA 2011.gada 18.janvārī 16 novadu pašvaldībām, kuras nebija iesniegušas projektu iesniegumus pirmās atlases kārtas ietvaros vai pilnībā neapguva tām piešķirto ESF finansējumu, ir nosūtījusi uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus otrās atlases kārtas ietvaros. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2011.gada 28.februāra plkst. 17:00!


Vērtēšanas komisija 2010. gada 26. oktobrī ir pabeigusi pirmās atlases kārtas ietvaros iesniegto 115 projektu iesniegumu vērtēšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. Vērtēšanas komisija iesaka Valsts reģionālās attīstības aģentūrai apstiprināt 108 projektu iesniegumus bez nosacījumiem un 7 projektu iesniegumus ar nosacījumiem, no kuriem 3 Plānošanas reģioni nosacījumus ir jau izpildījuši.

Lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu VRAA izsūtīs projektu iesniedzējiem līdz š.g. 29. oktobrim.   

Projektu iesniegumu saraksts pieejams šeit

Noslēgtie līgumi Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Līgums/vienošanās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās, saskaņā ar kuru projektu priekšfinansē pats finansējuma saņēmējs)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās, saskaņā ar kuru projektam tiek nodrošināts priekšfinansējums)
Projekta īstenošanas veidlapas

Aktuāli! Maksājumu piepirasījuma veidlapa LVL un EUR

Ikgadējais pārskats par horizontālo prioritāšu ieviešanu

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Jauns! Pēcieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr. 523 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem".

Projekta iesnieguma vērtēšanas metodika

Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa.

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika.

Notikumu kalendārs