Drukāt

Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana. Aktivitāte slēgta


Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir pašvaldības, plānošanas reģioni un  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

Ieviešanas gaita

2008.gada 4.augustā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 637 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresuris un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanu".

Saskaņā ar šiem noteikumiem, no 2008.gada 20.oktobra VRAA izsludināja projektu iesniegumu atlasi. Projektu iesniegumu termiņš noteikts 2009.gada 6.augusts.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumu Nr.100 "Grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu". ESF finansējuma intensitāte aktivitātes ietvaros ir 100% apmērā un kopējais pieejamais finansējums ir 2 550 000 latu.

Aktualitātes

Jaunu projektu iesniegumu pieņemšana nenotiek

Aktuāli! Informatīvie skaidrojumi Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmējiem saistībā ar pāreju uz eiro no 2014.gada 1.janvāra

 


Aktuāli!  Prezentācijas no VRAA semināriem "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" (05.2012.)


Praktiskā mācību semināra par ESF projektu ieviešanas aktuāliem jautājumiem.

Apmācību semināra finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanas un uzraudzības aktuāliem jautājumiem prezentācija (2011.) - Emīls Pūlmanis, VRAA Uzraudzības un kontroles nodaļas vadītāja vietnieks

Prezentācijas no semināriem par Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu projektu  iesniegumu veidlapu aizpildīšanu:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra pagarina atklātu projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana". Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2010.gada 29.septembra plkst. 17:00. Ar papildu informāciju variet iepazīties šeit.

Aktivitāte "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" tika izsludināta 23.jūlijā, nosakot projektu iesniegumu pieņemšanas termiņu līdz 16.septembra plkst. 17:00.

Saskaņā ar MK noteikumu 28.punktu, projekta iesniegumu var iesniegt:

1.    papīra formā, ievietojot aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), uz kuras ir norāde uz projektu iesniegumu atlasi, ieskaitot aktivitātes numuru un nosaukumu, projekta iesniedzēja nosaukumu, pievienojot projekta iesnieguma elektroniskās versijas dokumentus Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā:
1.1.    iesniedzot Aģentūrā personīgi vienā oriģināleksemplārā pēc adreses - Rīgā, Elizabetes ielā 19, 4.stāvā;
1.2.    nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vienā oriģināleksemplārā uz adresi - Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010. Par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nodots pastā.
2.    elektroniskā dokumenta formā – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi edokumenti@vraa.gov.lv ar norādi „1.5.3.2.aktivitātes projektu iesniegumu atlasei”. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā.

Atbilstoši MK noteikumu 24.punkta nosacījumiem projekta iesniedzējs vienā projektu iesniegumu atlases kārtā var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

Ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir veiktas pēc 2010.gada 1.janvāra.

Noslēgtie līgumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līgums/vienošanās

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās, saskaņā ar kuru projektu priekšfinansē pats finansējuma saņēmējs)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās, saskaņā ar kuru projektam tiek nodrošināts priekšfinansējums)

Iepirkuma plāns

Projekta īstenošanas veidlapas

Aktuāli! Maksājumu piepirasījuma veidlapa LVL un EUR

Ikgadējais pārskats par horizontālo prioritāšu ieviešanu

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Iepirkumu plāns

Progresa pārskats

Maksājumu pieprasījuma veidlapa

Jauns! Pēcieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016)

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.522 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"  un Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa.

MK 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.791 grozījumi MK 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana""

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika.

Projekta iesnieguma vērtēšanas metodika

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs