Drukāt

 

ESF 2007-2013 


image, 300x71px, 9.87 KB

VRAA pārziņā esošās aktivitātes

1.5.3.1. aktivitāte

Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī (pilsētās un novados).

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības.

VRAA nodrošinās pilnu aktivitātes administrēšanas ciklu, t.i., projektu iesniegumu pieņemšana, vērtēšana, lēmumu pieņemšana, vienošanās slēgšana, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaude, maksājumu veikšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, projektu ieviešanas uzraudzība un kontrole, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"".


1.5.3.2. aktivitāte

Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību attīstības, tai skaitā stratēģiskās plānošanas, kapacitāti, kā arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu un organizāciju un plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas procesu.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības, novadu pašvaldības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, biedrība, nodibinājums.

VRAA nodrošinās pilnu aktivitātes administrēšanas ciklu, t.i., projektu iesniegumu pieņemšana, vērtēšana, lēmumu pieņemšana, vienošanās vai līguma slēgšana, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaude, maksājumu veikšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, projektu ieviešanas uzraudzība un kontrole, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana.


Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.522 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"".


Kā ievērot horizontālo prioritāti "Vienlīdzīgas iespējas" ES fondu līdzfinansētajos projektos

Labklājības ministrija 2009.g. aprīlī izdevusi rokasgrāmatu „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos?”.

Rokasgrāmatas mērķis ir informēt Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzējus, projektu iesniegumu vērtētājus, ES fondu vadībā iesaistīto starpniekinstitūciju darbiniekus un citus interesentus par metodēm, ar kuru palīdzību Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda projektos nodrošināt vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no dzimuma, vecuma un invaliditātes veida.

Rokasgrāmatā ir sniegta izglītojoša informācija, ieskicēti praktiski piemēri un iekļauti fotoattēli par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas specifiku projektos, kuros paredzēts īstenot izglītojošas, nodarbinātības vai sociālo pakalpojumu aktivitātes, pētījumus, informācijas un publicitātes pasākumus, aktivitātes kultūras jomā, aktivitātes ēkās, iekštelpās un āra objektos, uz ielām, ietvēm un sabiedriskajā transportā vai arī informācijas tehnoloģiju aktivitātes.

Rokasgrāmata ir pieejama ŠEIT (apjoms 18 Mb)

Notikumu kalendārs