Drukāt

 Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai


Par aktivitāti 

Aktivitātes mērķis ir veicināt valsts līdzsvarotu attīstību, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju sekmējošā publiskajā infrastruktūrā saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.

Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, pārceļot uz aktivitāti darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" (turpmāk – 3.6.1.1. aktivitāte) un 3.6.2.1. aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" (turpmāk – 3.6.2.1. aktivitāte) ietvaros apstiprinātos projektus, kas atbilst pielikumā iekļautajiem projektu pārbaudes kritērijiem.

Aktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs ir 16 projekti, kas veicina uzņēmējdarbības attīstībai būtiskās infrastruktūras sakārtošanu, vienlaikus sekmējot komersantu konkurētspējas celšanos, tai skaitā tehnoloģiju attīstību.

Aktivitātes mērķa grupa ir novadu pašvaldību un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti.

Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums ir 10 euro. Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz ERAF līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 75 000 000 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam.

ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem un nepārsniedz 60 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 
Projektu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Aktualitātes

Informatīvie skaidrojumi Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmējiem saistībā ar pāreju uz eiro no 2014.gada 1.janvāra

Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecība uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējuemiem (cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem)

Vadlīnijas ir palīgmateriāls ES fondu līdzfinansēto projektu īstenotājiem, kā arī pašvaldībām un būvvalžu speciālistiem vides pieejamības jautājumu risināšanā. Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību traucējumiem) izstrādātas ES fondu tehniskās palīdzības projekta „Eiropas Savienības administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā (2008.-2011.gads)” ietvaros.

Prezentācijas no VRAA semināriem "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" (05.2012.)

Prezentācijas no VRAA semināriem

Arvja Širaka prezentācija "Publisko iepirkumu process VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.

Emīla Pūlmaņa prezentācija "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.

Noslēgtie līgumi Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Iesniedzamie dokumenti

Projekta progresa pārskata veidlapa

Pārskata par horizontālo prioritāšu ieviešanu veidlapa

Jauns!  Pēcieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)

Finanšu analīzes metodika

Finanšu analīzes veidlapa

Piemērs projektam, kurā ir paredzēti ieņēmumi

Finanšu analīzes veidlapas pielikumi

Projektu finanšu analīzes rezultātu salīdzināšanas matrica

Izmaksu efektivitātes analīzes metodika

Izmaksu efektivitātes analīzes veidlapa

Piemērs projektam, kurā nav paredzēti ieņēmumi

Izmaksu efektivitātes analīzes veidlapas pielikumi

Projektu izmaksu efektivitātes analīzes rezultātu salīdzināšanas matrica

Finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai nepieciešamo makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem.

Publicētas saskaņā ar Ministru kabineta 26.06.2007 noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 46.punktu.

Makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības (11.01.2013.)

Makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības

Maksājumu pieprasījuma veidlapa LVL un EUR

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

Iepirkuma plāns

Līgums/ vienošanās

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektam tiek nodrošināts priekšfinansējums)

Normatīvie
akti
Aktuāli! Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem" 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai"

Notikumu kalendārs