Drukāt

Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība. Aktivitāte slēgta


 

 

Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju (funkcionālo aktivizēšanu) saskaņā ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos.

Finansējuma saņēmējs ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 8 268 281 lati, tajā skaitā, ERAF finansējums ir 7 028 040 lati un nacionālais publiskais finansējums ir 1 240 241 lati.

Projektu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Ieviešanas gaita VRAA veic daļēju aktivitātes administrēšanas ciklu, nodrošinot vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanu, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaudi, maksājumu veikšanu, izdevumu deklarāciju sagatavošanu, projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli.

Aktualitātes

Jaunu projekta iesniegumu pieņemšana nenotiek

Informatīvie skaidrojumi Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmējiem saistībā ar pāreju uz eiro no 2014.gada 1.janvāra


Prezentācijas no VRAA semināriem "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" (05.2012.)


Prezentācijas no VRAA semināriem

Arvja Širaka prezentācija "Publisko iepirkumu process VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.

Emīla Pūlmaņa prezentācija "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.


ES fondu projektu īstenošanas nosacījumi (projekta finansēšanas kārtība; izmaiņas projektā; uzraudzības pasākumi)

ES fondu projektu vienošanās ieviešanas nosacījumi (vienošanās noslēgšana; maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks; iepirkumu plāns)

Noslēgtie līgumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līgums/vienošanās

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektam tiek nodrošināts priekšfinansējums)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektu priekšfinansē pats finansējuma saņēmējs)

Projektu īstenošanas veidlapas

Maksājumu piepirasījuma veidlapa LVL un EUR

Avansa pieprasījums

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks


Iepirkuma plāns

Projekta progresa pārskata veidlapa

Pārskata par horizontālo prioritāšu ieviešanas veidlapa

Jauns! Pēcieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)


Pārskata par projekta attiecināmajās izmaksās iekļauto PVN veidlapa

Normatīvie akti  Ministru kabineta noteikumi Nr.615 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība".

E-apmācības par progresa pārskata, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu un citiem projektu ieviešanas jautājumiem

Notikumu kalendārs