Drukāt

Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai. Aktivitāte atvērta


 

Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu attīstības centru (tiem jāiekļaujas kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīklā un jāpapildina tas) konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un tiem piegulošajām teritorijām saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.

Aktivitātes ietvaros atbalstītos projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un nacionālā publiskā līdzfinansējuma. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 9 484 399 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 8 061 738 lati un nacionālais publiskais finansējums - 1 422 661 lats.

Projekta iesniedzējs var būt Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Daugavpils, Grobiņas, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldība, tai skaitā tās izveidota iestāde.

Projektu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Aktualitātes

Informatīvie skaidrojumi Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmējiem saistībā ar pāreju uz eiro no 2014.gada 1.janvāra

 


Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecība uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējuemiem (cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem)

Vadlīnijas ir palīgmateriāls ES fondu līdzfinansēto projektu īstenotājiem, kā arī pašvaldībām un būvvalžu speciālistiem vides pieejamības jautājumu risināšanā. Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību traucējumiem) izstrādātas ES fondu tehniskās palīdzības projekta „Eiropas Savienības administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā (2008.-2011.gads)” ietvaros.


Prezentācijas no VRAA semināriem "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" (05.2012.)


Prezentācijas no VRAA semināriem

Arvja Širaka prezentācija "Publisko iepirkumu process VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.

Emīla Pūlmaņa prezentācija "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.


Izsludina ierobežotu projektu iesniegumu atlasi 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”


Aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" 2011.gada 23.septembra semināra prezentācijas:

- "Aktuālie jautājumi PROJEKTA IDEJU SAGATAVOŠANĀ, AIZŅĒMUMA SAŅEMŠANĀ, IZMAKSU PIEAUGUMA KONTROLĒ", Elīna Kārkla, VARAM Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītāja

-"Biežāk konstatētās kļūdas Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iepirkumos", Imants Klāvs, VRAA Uzraudzības un kontroles nodaļas projektu vadītājs

- "Finanšu analīzes un izmaksu efektivitātes analīzes metodiku pielietojums projektu iesniegumu sagatavošanas procesā"

- "ES fondu aktivitātes “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana", Anita Čāčus, VRAA Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa 


Aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" 2011.gada 20.aprīļa semināra prezentācijas:

"Aktivitātes “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” plānotā ieviešanas gaita un galvenie nosacījumi", Sandra Cakule, VRAA direktora vietniece programmu ieviešanas jautājumos

"Finanšu analīzes un izmaksu efektivitātes analīzes metodiku pielietojums projektu iesniegumu sagatavošanas procesā ",

"3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” atbalstāmās darbības un izmaksas", Elīna Kārkla, VARAM Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītāja


Aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" atklāšanas semināra prezentācijas.

"Priekšnosacījumi finansējuma saņemšanai aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”" Elīna Kārkla, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece

"Ieteikumi pašvaldību attīstības programmu sagatavošanai" Ilona Raugze, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts stratēģiskās plānošanas departamenta direktora vietniece - Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

"Ministru kabineta noteikumu normu piemērošana" Elīna Kārkla, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece

"Projekta idejas sagatavošana saskaņošanai Koordinācijas padomē" Linda Lāma, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Attīstības instrumentu departamenta Struktūrfondu vadības nodaļas vadītāja

"Projekta sagatavošanas un īstenošanas aktuālie jautājumi" Sandra Cakule, Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora vietniece programmu ieviešanas jautājumos

Jauns! Paziņojums par piekto projektu iesniegumu atlases kārtu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātē "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, šeit

Paziņojums par ceturto projektu iesniegumu atlases kārtu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātē "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, šeit

Paziņojums par trešo projektu iesniegumu atlases kārtu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātē "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai", šeit

Paziņojums par otro projektu iesniegumu atlases kārtu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātē "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, šeit

Paziņojums par ES struktūrfondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu šeit

Noslēgtie līgumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa (01.01.2014.)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Jauns!  Pēcieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)


Avansa pieprasījuma veidlapa

Projekta progresa pārskata veidlapa

Pārskata par horizontālo prioritāšu ieviešanu veidlapa

Projekta pēc ieviešanas pārskata veidlapa


Finanšu analīzes metodika

Finanšu analīzes veidlapa

Piemērs projektam, kurā ir paredzēti ieņēmumi

Finanšu analīzes veidlapas pielikumi

Projektu finanšu analīzes rezultātu salīdzināšanas matrica


Izmaksu efektivitātes analīzes metodika

Izmaksu efektivitātes analīzes veidlapa

Piemērs projektam, kurā nav paredzēti ieņēmumi


Izmaksu efektivitātes analīzes veidlapas pielikumi

Projektu izmaksu efektivitātes analīzes rezultātu salīdzināšanas matrica


Finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai nepieciešamo makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem.

Publicētas saskaņā ar Ministru kabineta 26.06.2007 noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 46.punktu.

Makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības (11.01.2013.)


Jauns! Makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības (06.01.2014.)


Aktuāli! Maksājumu piepirasījuma veidlapa LVL un EUR

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

Iepirkuma plāns

Aktuāli! Projekta iesnieguma vērtēšanas metodika (26.06.2012.)

Informācija par izmaksu pieauguma segšanu projektu ietvaros (08.11.2011.)
Līgums/ vienošanās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektam tiek nodrošināts priekšfinansējums)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektu priekšfinansē pats finansējuma saņēmējs)
Normatīvie
akti

Aktuāli! Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"

Aktuāli! Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"" (grozījumi 31.10.2013.)

Papildus informācija

VRAA Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta direktora vietnieka E.Pūlmaņa prezentācija "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti".

Notikumu kalendārs