Drukāt

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros. Aktivitāte atvērta


 

Par aktivitāti
Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību  un pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība vai tās iestāde, kas reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir  24 710 791  latu, t.sk. ERAF finansējums  21 004 171  lati un nacionālais publiskais finansējums  3 706 620 lati.

Projektu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Ieviešanas gaita

Paziņojums par septīto projektu iesniegumu atlases kārtu

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus

Noslēgtie līgumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Aktualitātes

Informatīvie skaidrojumi Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmējiem saistībā ar pāreju uz eiro no 2014.gada 1.janvāra

 


Prezentācijas no VRAA semināriem "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" (05.2012.)


Prezentācijas no VRAA semināriem

Arvja Širaka prezentācija "Publisko iepirkumu process VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.

Emīla Pūlmaņa prezentācija "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.


Semināra par līgumslēgšanas un projektu ieviešanas jautājumiem  1.atlases kārtā apstiprināto projektu iesniedzējiem prezentācijas:

Vienošanās slēgšana un projektu ieviešanas uzsākšana

Projektu ieviešanas aktuālie jautājumi


Aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” atklāšanas semināra prezentācijas:

RAPLM pārziņā esošie atbalsta instrumenti pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai (Baiba Bāne, RAPLM valsts sekretāra vietniece)

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības ieceres Latgales reģionā (Andris Badūns, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks)


Aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” praktisko apmācību semināru prezentācijas:

Aktivitātes īstenošana (Elīna Kārkla, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Struktūrfondu vadības nodaļas vadītāja)

Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšana un projekta īstenošana (Arvis Širaks, VRAA Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļas projektu vadītājs)

Aktivitātes plānotā ieviešanas gaita un projektu sagatavošanas galvenie nosacījumi (Sandra Cakule, VRAA direktora vietniece)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Noslēgtie līgumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Pēcieviešanas pārskata veidlapa


Iepirkuma plāns

Projektu iesniegumu vērtēšana

Vērtēšanas metodika 

Rīkojums par grozījumiem metodikā 

Vērtēšanas kritēriji

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos

Līgums/vienošanās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektam tiek nodrošināts priekšfinansējums)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektu priekšfinansē pats finansējuma saņēmējs)
Projektu īstenošanas  veidlapas

Maksājumu pieprasījuma veidlapa LVL un EUR

Avansa pieprasījuma veidlapa

Maksājuma pieprasījums

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks


Projekta progresa pārskata veidlapa

Pārskata par horizontālo prioritāšu ieviešanu veidlapa


Pārskata par projekta attiecināmajās izmaksās iekļauto PVN veidlapa

Jauns! Projekta pēc ieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)

Informācija par izmaksu pieauguma segšanu projektu ietvaros (08.11.2011.)

Normatīvie akti MK Nr. 584 (22.07.2008.) "Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”"

Projekta iesnieguma vērtēšanas metodika

Papildus informācija

VRAA Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta direktora vietnieka E.Pūlmaņa prezentācija "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti".

E-apmācības par progresa pārskata, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu un citiem projektu ieviešanas jautājumiem.

 

 

 

Notikumu kalendārs