Drukāt

Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai. Aktivitāte atvērta


 

Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldība vai tās iestāde, kas nav izveidota ar mērķi veikt saimniecisko darbību.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 209 216 720 latu, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 177 834 211 latu un nacionālais publiskais finansējums 31 382 509 lati.

Projektu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
 Ieviešanas gaita

VRAA veiks daļēju aktivitātes administrēšanas ciklu, nodrošinot vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanu, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaudi, maksājumu veikšanu, izdevumu deklarāciju sagatavošanu, projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli.

Informācija par projektu iesniegumu iesniegšanu šeit

Aktualitātes

Informatīvie skaidrojumi Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmējiem saistībā ar pāreju uz eiro no 2014.gada 1.janvāra

 


Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecība uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējuemiem (cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem)

Vadlīnijas ir palīgmateriāls ES fondu līdzfinansēto projektu īstenotājiem, kā arī pašvaldībām un būvvalžu speciālistiem vides pieejamības jautājumu risināšanā. Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību traucējumiem) izstrādātas ES fondu tehniskās palīdzības projekta „Eiropas Savienības administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā (2008.-2011.gads)” ietvaros.


Prezentācijas no VRAA semināriem "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" (05.2012.)


Prezentācijas no VRAA semināriem

Arvja Širaka prezentācija "Publisko iepirkumu process VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.

Emīla Pūlmaņa prezentācija "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs" pieejama šeit.


Veiktas izmaiņas 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” īstenošanas nosacījumos. Plašāka informācija pieejama šeit.

1. atlases kārtā atbalstīti un finansējumu ieguvuši 19 projekti; 2.atlases kārtā - 24 projekti.

2009.gada 11.februārī notika seminārs par līgumslēgšanas un projektu ieviešanas jautājumiem  1.atlases kārtā apstiprināto projektu iesniedzējiem. Sīkāka informācija par semināru pieejama šeit.

Noslēgtie līgumi Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Līgums/vienošanās

Jaunas standartformas!

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektam tiek nodrošināts priekšfinansējums)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektu priekšfinansē pats finansējuma saņēmējs)

ES fondu projektu īstenošanas nosacījumi (projekta finansēšanas kārtība; izmaiņas projektā; uzraudzības pasākumi)

ES fondu projektu vienošanās ieviešanas nosacījumi (vienošanās noslēgšana; maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks; iepirkumu plāns)

Projektu īstenošanas veidlapas

Avansa pieprasījums

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks


Maksājumu piepirasījuma veidlapa LVL un EUR

Iepirkuma plāns

Projekta progresa pārskata veidlapa

Pārskata par horizontālo prioritāšu ieviešanas veidlapa

Jauns! Pēcieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)


Pārskata par projekta attiecināmajās izmaksās iekļauto PVN veidlapa

Informācija par izmaksu pieauguma segšanu projektu ietvaros (08.11.2011.)
Normatīvie akti

Spēkā kopš 30.07.2010 - MK noteikumi Nr.660 „Grozījumi MK 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai””

Spēkā kopš 12.02.2010. 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.91"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" (ar 10.10.2012. grozījumiem)

Zaudējis spēku. 2008.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.377 (ar 16.09.2008. , 15.09.2009. un 30.11.2009. grozījumiem) "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"

Papildus informācija

E-apmācības par progresa pārskata, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu un citiem projektu ieviešanas jautājumiem

 

Notikumu kalendārs