Drukāt

Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai. Aktivitāte slēgta


 

2009.gada 2.septembrī noslēgtie 16 līgumi ar 15 pašvaldībām aktivitātē "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai".

Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, invalīdu un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem.

Finansējuma saņēmējs ir pašvaldības, pašvaldību iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 2 228 093 latu, t.sk., ERAF finansējums ir 1 893 879 lati un nacionālais publiskais finansējums ir 334 214 lati.

Projektu atlases veids Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāts projektu konkurss.
Ieviešanas gaita

Pirmā atlases kārta

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē sākās 2008.gada 20.oktobrī un beidzās 2009.gada 31.martā, jo tika pagarināts projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš.

2009.gada 1.jūlijā tika pabeigta projektu iesniegumu vērtēšana.

No iesniegtajiem 58 projektiem tikuši apstiprināti 16.

Projektu līgumu svinīga parakstīšana notika 2.septembrī.

Otrā atlases kārta

Otrās atlases kārtas ietvaros projektu iesniegumu pieņemšana sākās 1.oktobrī un beidzās 23.novembrī.

Kopumā aktivitātes ietvaros VRAA tika iesniegti 22 projektu iesniegumi par kopējo summu 2 218 704 lati, tajā skaitā pieprasītā ERAF līdzfinansējuma summa 1 618 322 lati, kas 2,5 reizes pārsniedza aktivitātes ietvaros pieejamo ERAF summu 650 828 lati.

Ņemot vērā 1.atlases kārtas ietvaros neiztērēto plānošanas reģioniem pieejamo kvotu, tiesības iesniegt projekta iesniegumus 2.atlases kārtā bija tikai Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā esošajām pašvaldībām vai pašvaldības iestādēm, biedrībām vai nodibinājumiem, kas projekta ietvaros paredzētās darbības plānoja īstenot ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem.

2.atlases kārtā aktīvāki  projektu iesniedzēji bija no Rīgas plānošanas reģiona – kopumā tika iesniegti 13 projektu iesniegumi, savukārt no Zemgales plānošanas reģiona saņemti 9 projektu iesniegumi.

2010.gada 16.februārī VRAA ir pabeigusi 2.atlases kārtas ietvaros iesniegto 22 projektu iesniegumu vērtēšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”, apstiprinot 8 projektu iesniegumus. Visi projektu iesniegumi ir apstiprināti ar nosacījumiem.

Apstiprināto projektu ietvaros plānots izveidot, rekonstruēt un aprīkot bērnu brīvā laika pavadīšanas centrus, dienas aprūpes centrus bērniem, personām ar kustību traucējumiem un pensijas vecuma personām, lai uzlabotu un nodrošinātu alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību pašvaldībās.

Apstiprināto projektu sarakstu skatīt šeit.

Noslēgtie līgumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

 

Aktualitātes

Jaunu projekta iesniegumu pieņemšana nenotiek


Informācija par bezdarba līmeni novados uz 01.01.2009. pieejama šeit.
 
Semināra "ES Struktūrfondu aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” projektu iesniegumu sagatavošana" prezentācijas:

  • Aktivitātes īstenošana (Elīna Kārkla,  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Struktūrfondu vadības nodaļas vadītāja)
Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Pēcieviešanas pārskata veidlapa


Būvniecības izmaksu tāmes standarta veidlapas


Iepirkuma plāns

Projektu iesniegumu vērtēšana Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodika
Līgums/ vienošanās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektam tiek nodrošināts priekšfinansējums)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda īstenošanu standartforma (Vienošanās saskaņā ar kuru projektu priekšfinansē pats finansējuma saņēmējs)
Projektu īstenošanas veidlapas

Maksājumu piepirasījuma veidlapa LVL un EUR

Avansa pieprasījuma veidlapa

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks


Jauns! Projekta progresa pārskata veidlapa (13.05.2016.)

Pārskata par horizontālo prioritāšu ieviešanu veidlapa


Pārskata par projekta  attiecināmajās izmaksās iekļauto PVN veidlapa

 Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai" (pieņemti 2008.gada 15.septembrī, ar 2009.gada 17.februāra un 2009.gada 1.septembra grozījumiem).

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"" (03.01.2012.)

E-apmācības - palīgs projekta iesnieguma sagatavošanā aktivitātei „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"

E-apmācības par progresa pārskata, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu un projektu ieviešanas jautājumiem.

Notikumu kalendārs