Drukāt

ProjektiProjekts "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" (PSPP)
 

Projekts "Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība" (TAPIS 3.kārta)

Projekts "Vienotā datu telpa" (VDT)

Projekts "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS)

Projekts „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai”

Projekts „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana”

Projekts „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide”

Projekts „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība”

Projekts „Vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un ĢIS integrācija”

Projekts “Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma (TAPIS) 1. kārta”

Projekts "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) 2.kārta"

Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta/2.kārta”


 

image, 300x62px, 13.5 KB

Projekts "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" (PSPP)

(Nr. 2.2.1.1/17/I/015)

Projekts “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes un ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Reģionālās attīstības fonda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu “Vienotā datu telpa”.

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir uzlabot pakalpojumu daudzkanālu pieejamību, sniegšanas efektivitāti, lietojamību un samazināt administratīvo slogu, attīstot Drošas elektroniskās piegādes platformu un ieviešot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.

Projekta galvenās darbības

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai tiek veikta šādu darbību īstenošana:

 1. Projekta vadība;
 2. Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas izstrāde un ieviešana;
 3. Saistīto informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu;
 4. Drošas elektroniskās piegādes platformas 2. kārtas izstrāde un ieviešana;
 5. Sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas veicināšana;
 6. Publicitātes nodrošināšana;
 7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti 12 darbības procesi;
 2. Izveidota viena un pilnveidota viena centralizēta atvērtas informācijas sistēmu platforma, tai skaitā veikta to ieviešana;
 3. Pilnveidoti 10 e-pakalpojumi;
 4. Ieviests risinājums e-formas;
 5. Īstenoti 10 apmācību, informatīvo un publicitātes pasākumi;
 6. Apmācīti 200 centralizēto informācijas sistēmu platformu lietotāji.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 4 500 000,00 euro, no kuriem 3 825 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 21.novembra.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
 2. Ventspils pilsētas dome,
 3. Labklājības ministrija,
 4. Dabas aizsardzības pārvalde,
 5. Ekonomikas ministrija,
 6. Rīgas domes Informāciju un tehnoloģiju centrs,
 7. Valsts vides dienests,
 8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Projekta īstenošanas statuss uz 2020. gada 30.jūniju:

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.
PSPP pilnveides darbi, tiek veikti uz izmaiņu pieprasījumu (turpmāk – IP) pamata. Vienas projekta darbības īstenošanai var būt nepieciešami vairāki IP.
Projekta ietvaros tiek nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz projekta publicitāti, proti, Projekta īstenošanas vietā izvietoti informatīvie plakāti.
Projekta aktivitāšu īstenošanai no kopējā projektam paredzētā finansējuma ir apgūti vairāk kā 2,44 milj. eur jeb 45%.
Projekta ietvaros, atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām, tiek pilnveidota oficiālā elektroniskā adrese “E-adrese”, kas nodrošina vienotu un drošu saziņu ar valsti. Īstenota portāla Latvija.lv atbalsta vietne Mana.latvija.lv, kas izstrādāta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotās integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros. Kampaņas aktivitātēm sekot līdzi var arī Latvija.lv Facebook lapā: https://www.facebook.com/latvija.lv/. Tiek īstenotas aktivitātes portāla latvija.lv pilnveidošanai, modernizēšanai un lietojamības uzlabošanai.   


Kontaktpersona:

Diāna Tumene

Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Projektu nodaļas
Projektu vadītāja
Tālr.: +371 67079041
E-pasts: diana.tumene@vraa.gov.lv

Aktualizēts: 30.06.2020.


 

image, 300x62px, 13.5 KB

Projekts "Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība" (TAPIS 3.kārta)

(Nr. 2.2.1.1/17/I/00

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 27.novembrī noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/008 “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 1 000 000 EUR.

Projekts nodrošinās jau funkcionējošas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas https://tapis.gov.lv (turpmāk - TAPIS) attīstību, Paplašinot TAPIS funkcionalitāti - pilnveidojot sistēmas lietojamību, nodrošinot jūras telpiskās plānošanas iespējas, nodrošinot nacionālo interešu objektu un teritoriju informācijas pieejamību, pilnveidojot izveidotos teritorijas plānojuma un lokālplānojuma izstrādes procesus, kas ļautu tos sistēmā izstrādāt paralēli, izveidojot ziņojuma ģenerēšanas mehānismu par saņemtiem institūciju nosacījumiem vai atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem, kā arī iekļaujot detālplānojumu TAPIS strukturētu telpisko un teksta datu veidā. Nodrošināt ērtu informācijas pieejamību sabiedrībai un institūcijām, tai skaitā atvērto datu kopu veidā, tādējādi uzlabojot pārvaldes procesa funkciju izpildes kvalitāti.

virsmērķis projektam ir izvirzīta teritorijas plānošanas, nekustamo īpašumu pārvaldības un būvniecības datu plūsmas attīstīšana un integrētas datu vides veidošana.

Lai to sasniegtu, izvirzīts arī tam pakārtots mērķis - nodrošināt TAPIS un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (turpmāk – RAIM) tālāku funkcionālo attīstību, valsts pārvaldes efektivitātes un sadarbspējas uzlabošanu nekustamo īpašumu un būvniecības pārvaldības jomās, ievērojot e-pārvaldes plānošanas pamatprincipus un atbilstoši Eiropas Savienības (ES) un nacionālo politikas plānošanas dokumentu prioritātēm.

Projekta mērķi:

Ieviest ērti lietojamu, efektīvu, uz modernām tehnoloģijām balstītu pilnveidoto TAPIS risinājumu;

 1. Elektronizēt Jūras telpiskās plānošanas atbalsta procesus;
 2. Veikt teritorijas attīstības plānošanas procesu pilnveidošanu TAPIS, datu apmaiņas sadarbības ietvaros;
 3. Veicināt teritorijas attīstības plānošanas procesa datu publisko pieejamību portālos  www.geolatvija.lv un www.latvija.lv, ieviešot četrus elektroniskos pakalpojumus (tiks pilnveidoti divi esošie e-pakalpojumi un izstrādāti divi jaunveidojami e-pakalpojumi);
 4. Pilnveidot RAIM, tai skaitā, nodrošināt risinājuma publiskās daļas integrāciju ar Datu publicēšanas platformu.
 5. Projekta aktivitāšu īstenošana ir plānota 3 gadu termiņā no 2017.gada 27.novembra  līdz 2020.gada 26.novembrim.
 6.  Sakarā ar projekta ietvaros veikto TAPIS uzturēšanas un pilnveides iepirkumu, tiek plānots padarināt projektu par 6 (sešiem) mēnešiem.

Projekta īstenošanas statuss uz 2020. gada 1. februāri:

1. Uzsākta visu projektā paredzēto darbību īstenošana, izņemot tādas projekta darbības, kā “TAPIS un RAIM veiktspējas un drošības audits” un “TAPIS un RAIM sistēmu administratoru un lietotāju apmācība”, kuras paredzēts īstenot projekta pēdējā gadā.

2. Projektā ir šādi sadarbības partneri:
2.1. Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB);
2.2. Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB);
2.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM);
2.4. Valsts Zemes dienests (VZD).

3. Projektā TAPIS pilnveides darbus nodrošināja šādi uzņēmumi:
3.1. SIA “Tieto Latvia” (TAPIS sistēma un e-pakalpojumi), bet esošā līguma ietvaros ir beidzies finansējums un ir izsludināts jauns iepirkums. Notiek piedāvājumu vērtēšanas process.;
3.2. SIA “Visma Consulting” (RAIM). Līgums beidzies un ir izsludināts jauns iepirkums.
3.3. SIA “Visma Enterprise” (TAPIS publiskā daļa Ģeoportālā). Līgums beidzies un ir izsludināts jauns iepirkums.

4. TAPIS pilnveides darbi, tiek veikti uz izmaiņu pieprasījumu (turpmāk – IP) pamata. Vienas projekta darbības īstenošanai var būt nepieciešami vairāki IP. IP saturu definē TAPIS pārzinis - VARAM.

5. Projekta ietvaros nodrošināts normatīvajos aktos noteiktās un spēkā esošās ES prasības attiecībā uz projekta publicitāti, proti, Projekta īstenošanas vietā un pie sadarbības partneriem izvietoti informatīvie plakāti.

6. No projekta īstenošanai paredzētajiem 36 mēnešiem, projekts tiek īstenots 27, kas ir 75% no paredzētā projekta īstenošanas laika.

7. No kopējā projekta finansējuma ir izlietoti 62,38% no kopējā projekta finansējuma.

8. 27.12.2019. tika iesniegts CFLA maksājumu pieprasījums Nr.8, kas 05.02.2020 tika apstiprināts.

9. Pārskata periodā nav identificēti būtiski projekta īstenošanas riski.

10. Projekta īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 46.punktā noteiktajam, pārauga Projekta uzraudzības padome.

Papildus informācija:

Andris Putniņš
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Portālu attīstības nodaļas ĢIS sektora
Projektu vadītājs
Tālr.: 66164659
E-pasts: andris.putnins@vraa.gov.lv

Publicēts: 27.02.2020.


 

image, 300x62px, 13.5 KB


Projekts "Vienotā datu telpa" (VDT)

(Nr. 2.2.1.1/17/I/009

Projekts “Vienotā datu telpa” turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes, kā arī ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.

 Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi veicinot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” mērķu sasniegšanu.

Projekta galvenās darbības

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:

 1. Datu izplatīšanas platformas (DIP) izstrāde;
 2. Datu publicēšanas platformas (DPP) 2.kārtas izstrāde;
 3. Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistrs (VIRSIS) 2.kārtas izstrāde;
 4. Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem;
 5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība;
 6. Publicitātes pasākumu īstenošana;
 7. Projekta pārvaldība;
 8. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti 10 darbības procesi;
 2. Izveidotas divas un pilnveidota viena centralizēta atvērtas informācijas sistēmu platforma, tai skaitā veikta to ieviešana;
 3. Publicētās 12 koplietošanas datu kopas;
 4. Publicētās trīs koplietošanas datu kopas ātrdarbīgai piekļuvei.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 4 000 000,00 euro, no kuriem 3 400 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 9.novembra.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās deviņi sadarbības partneri:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
 2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs;
 3. Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra personā);
 4. Ventspils pilsētas dome;
 5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 7. Centrālā statistikas pārvalde;
 8. Valsts zemes dienests;
 9. Valsts ieņēmumu dienests.

Projektā paveiktais:

DIP ieviešanā veiktas šādas darbības:

 1. Pabeigti un ieviesti produkcijā Datu izplatīšanas tīkla (DIT) pilnveidojumi (22.01.2019. līgums Nr. 13-7/19/11 par Datu izplatīšanas tīkla (DIT) funkcionalitātes pilnveidošanu)
 2. Pabeigts un ieviests produkcijā API Pārvaldnieks. (26.02.2019. līgums Nr.13-7/19/32 par VISS Pieprasījumu servisa modernizāciju)
 3. 3. 15.04.2020. parakstīts Darba uzdevums “VISS Pieprasījumu servisa modernizācijas papildus prasības 2.kārta” Nr. 13-7/20/92 ar izstrādes termiņu 16.10.2020.

DPP 2.kārta – darbi ir pabeigti un DPP 2.kārtas pilnveidojumi ir pieejami produkcijas vidē. (04.09.2018. līgums Nr.13-13-7/18/233  par DPP 2. kārtas izstrādi)

IKT infrastruktūras platforma

Ieviesta IKT infrastruktūras platforma, kas nodrošina VARAM resora iestādēm infrastruktūras resursus jau esošām, kā arī nākotnes informācijas sistēmām. Veikta sniegto pakalpojumu aparkstīšana

 Aktuālie darbi projektā:

 1. Iestādes darbinieka darba vieta tīmekļa pakalpju pārvaldībai;
 2. VIRSIS 2.kārtas izstrāde un ieviešana;
 3. Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma izstrāde;
 4. Datu piekļuvju atļauju funkcionalitātes izstrāde un ieviešana;

Projekta paredzēto darbību īstenošana un to iznākumi atkarīgi no apzināto grozījumu redakcijas saskaņošanas gaitas.

Kontaktpersona:

Inga Kovkājeva

Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas
Elektronisko pakalpojumu un datu apmaiņu sektora
Projektu vadītāja
Tālr.: 66164650
E-pasts:  inga.kovkajeva@vraa.gov.lv

Publicēts: 10.07.2020. 

image, 300x62px, 13.5 KB

Projekts "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS)

(Nr. 2.2.1.1/16/I/001

Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 25.novembrī. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir projekta partneris.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Projekta mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 500 000 euro, no kā 3 825 000 euro ir ERAF finansējums. VRAA sadarbības apjoma novērtējums ir 1 045 872 euro no kā 888 991.2 euro ir plānotais ERAF finansējums.

VRAA deleģēta šādu PIKTAPS projekta darbību realizācija:

 

Nr. p. k. Darbība Rezultāts
1. Darbība 3.1. Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta Ieviesta Elektroniskās adreses 1. kārta
2. Darbība 3.2. Datu publicēšanas platformas (DPP) izstrāde un ieviešana, 1.kārta Ieviesta Atvērto Datu portāla 1. kārta
3. Darbība 3.3. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība Saskaņots projektējums VRAA projektu īstenošanai (Vienotā datu telpa, Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma).
4. Darbība 3.4. Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistra (VIRSIS) izstrāde un ieviešana, 1. kārta Ieviesta VIRSIS, 1.kārta

 
Ieguvumi:

 1. Veicināta iedzīvotāju un komersantu elektroniska saziņa ar valsts pārvaldi;
 2. Paplašināta valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv un saistīto koplietošanas komponenšu funkcionalitāte un lietojamība;
 3. Izstrādāts koplietošanas IKT risinājumu projektējums;
 4. Latvijas sabiedrībai pieejama atvērto datu platforma (Atvērto datu portāls), kas ir vienota sadarbības vide starp Latvijas atvērto datu publicētājiem un izmantotājiem;
 5. IKT pārvaldības procesa atbalstam izstrādāts un ieviests VIRSIS.

Projektā paveiktais:

 1. Izstrādāts un ieviests Atvērto datu portāls (1. kārta) – tas pieejams produkcijā no 2017.gada 2.jūnija (https://data.gov.lv/lv);
 2. Izstrādāts un ieviests Oficiālās elektroniskās adreses (turpmāk – e-adrese) risinājums – tas pieejams produkcijā valsts iestādēm no 2018.gada 1.jūnija un privātpersonām latvija.lv ieviests produkcijā pirms oficiālā termiņa- no 2018. gada 20.septembra.
 3. Sagatavotas DPP risinājuma 2.kārtas un VIRSIS risinājuma 1.kārtas specifikācijas.
 4. Saskaņots centralizēto IKT koplietošanas risinājumu konceptuālais projektējums.

Aktuālie darbi projekt

 1. VIRSIS risinājuma 1.kārtas izstrāde un ieviešana;
 2. Dalība centralizēto koplietošanas IKT risinājumu (DEPP 2.kārtas (e-adreses risinājuma uzlabojumu darbi), Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas, Datu izplatīšanas platformas, DPP 2.kārtas un VIRSIS 2. kārtas) specifikāciju sagatavošanā un/vai saskaņošanā.

Kontaktpersona:

Arnis Kudiņš
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Direktors
Tālr.: 66164667
E-pasts: arnis.kudins@vraa.gov.lv

Aktualizēts: 28.03.2019.


 image, 347x79px, 4.46 KB

Projekts „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai”

Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/013/IPIA/CFLA/010/006 ietvaros pielāgotas valsts informācijas sistēmas euro valūtas ieviešanai


Latvija ar 2014.gada 1.janvāri ir pievienojusies eiro zonai. Lai nodrošinātu savlaicīgu eiro ieviešanas pasākumu realizēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošo Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Valsts vides dienesta un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas specifiskajām informācijas sistēmām tika pielāgota funkcionalitāte eiro valūtas ieviešanai. Veiktas izmaiņas informācijas sistēmās, lai nodrošinātu izveidoto datu apstrādes procesu konvertēšanu no latiem uz eiro, saglabājot sistēmas funkcionalitāti. Tika nodrošināta iespēja informācija sistēmu funkcionalitāte pirms eiro ieviešanas dienas perioda datu savietojamība ar datiem pēc eiro ieviešanas dienas, kā arī veiktas papildus darbības, kas ļauj turpināt nodrošināt sistēmu sadarbspēju ar pārējām informācijas sistēmām.

Projekta īstenošanas laikā sasniegts projekta mērķis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošo Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Valsts vides dienesta un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas specifisko informācijas sistēmu funkcionalitātes pielāgošana eiro valūtas ieviešanai un turpmākā sistēmas darbību nodrošināšana ar eiro valūtu.

Projekta īstenošanas laikā veikta funkcionalitātes papildināšana astoņiem e-pakalpojumiem un septiņām valsts informācijas sistēmām, lai arī turpmāk tiktu nodrošināta elektronisko pakalpojumu pieejamība pēc lata valūtas nomaiņas pret eiro valūtu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem.


 

  image, 347x79px, 4.46 KB

Projekts „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1./12/IPIA/CFLA/006)


Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2013.gada 30.janvārī. Projekta īstenošanas laiks ir 27 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2015.gada 29.aprīlī.

Projekta mērķis:

Ieviesta droša un ātra elektronisko dokumentu līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot) aprite starp Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanā un norisē iesaistītajām valsts pārvaldes un to pakļautības iestādēm, kā arī Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā.

Projekta ietvaros izstrādātais risinājums sastāv no:

 • valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS), kas ir piemērojama un izmantojama darbam ar dokumentiem līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot), iekļaujot sistēmas darbināšanai nepieciešamo infrastruktūru,
 • vienotā datortīkla dokumentu līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot) apritei, kas saslēdz informācijas sistēmas lietotājus vienotā tīklā.

Sistēma tiek izmantota dokumentu apritei par jautājumiem, kas skar Eiropas Savienību, t.sk., dokumentu nosūtīšanai un saņemšanai no Eiropas Savienības, kā arī tā tiek izmantota Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos sagatavošanai.

2016.gada februārī ir uzsākti ESVIS pilnveidošanas darbi, lai sistēmu padarītu ērtāk lietojamu, kā arī nodrošinātu papildus funkcionālās iespējas.

Šobrīd sistēma ir izmantojama ar Eiropas Savienību saistīto elektronisko dokumentu ar drošības līmeni „dienesta vajadzībām” apritei. Ilgtermiņā, veicot atbilstošus pielāgojumus specifisku dokumentu veidu prasībām, sistēma un vienotais datortīkls var tikt izmantoti visu elektronisko dokumentu ar drošības līmeni „dienesta vajadzībām” apritei, kopumā sakārtojot šo dokumentu apriti Latvijā.

Projektā paveiktais:

 • izstrādāti un Ministru kabinetā apstiprināti normatīvie akti, kas nosaka ESVIS darbību;
 • pabeigta ESVIS 1. un 2.posma prasību izstrāde;
 • veikta ESVIS lietotāju apmācība Rīgā un Briselē;
 • 2014.gada 1.novembrī ir uzsākta ESVIS lietošana produkcijas vidē;
 • izveidots vienotais datortīkls, izveidoti vienotā datortīkla pieslēgumpunkti 37 sadarbības partneru iestādēs;
 • noslēgtas 62 vienošanās starp iestādēm un VRAA par ESVIS lietošanu;
 • 2016.gada februārī ir uzsākti ESVIS pilnveidošanas darbi, kuru ietvaros 2017.gadā ir pabeigta ESVIS funkcionalitātes augstas prioritātes pilnveidojumu īstenošana un turpinās citu prioritāšu pilnveidošanas pasākumi.

Kontaktpersona:

Jānis Lagzdiņš
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas vadītājs
Tālr.: 67142673
E-pasts:  janis.lagzdins@vraa.gov.lv


 image, 347x79px, 4.46 KB

Projekts „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007)


Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2009.gada 18.maijā. Projekta īstenošanas laiks ir 78 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2015.gada 30.novembrī.

Projekta mērķi:

 1. Izveidot publiskās pārvaldes dokumentu vadības sistēmu integrācijas vidi elektronisko dokumentu apritei starp publiskās pārvaldes iestādēm, iedzīvotājiem un nākotnē arī uzņēmējiem. Integrācijas vidi veidos informācijas sistēmu un tehnisko standartu kopums, un nodrošinās brīvā formā (vēstules u.c.) veidotu elektronisko dokumentu drošu apriti.

 2. Veikt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv un Valsts informācijas sistēmu savietotāja (turpmāk – VISS) funkcionalitātes papildināšanu, lai nodrošinātu iestādēm iespēju dinamiski veidot dažāda veida informācijas aprites un apstrādes procesu plūsmas un informācijas apstrādes loģiku, pilnvērtīgi integrēties ar VISS koplietošanas komponentēm un veidot lietotāju formas.

 3. Izstrādāt programmatūras pielāgojumus un tīmekļa pakalpes valsts reģistru datu saņemšanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot VISS, kas nodrošinās Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada 27. septembra vienošanās un domstarpību protokola VI sadaļas 2. punktā ietvertās vienošanās „Sociālo pabalstu administrēšanas un pakalpojumu sniegšanas uzlabošana” 2.apakšpunkta izpildi.

 4. Izveidot juridisko personu elektroniskās pilnvarošanas risinājumu, kas nodrošinās Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2013.-2014.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada 24.aprīļa rīkojumu Nr.165) 1.5.uzdevuma izpildi.

Ieguvumi:

 • Atbalstoša normatīvā vide;
 • Automātiska un droša elektronisko dokumentu aprite;
 • Vienkārša un precīza standartizēta e-dokumenta izveide;
 • Arhīvam „draudzīga” dokumentu apmaiņa;
 • Vienots publiskās pārvaldes dokumentu apmaiņas mezgls;
 • E-pakalpojums iestādēm un iedzīvotājiem;
 • Paplašināta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv un VISS funkcionalitāte;
 • Nodrošināta nepieciešamo valsts reģistru datu saņemšana tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot VISS;
 • Juridisko personu elektroniskās pilnvarošanas risinājums.

Projektā paveiktais:

 • 2009. un 2010.gadā projektā, piesaistot konsultantus, ir veikta tobrīd esošās situācijas izpēte (intervijas un aptaujas valsts iestādēs un pašvaldībās par dokumentu apriti, ārvalstu pieredzes analīze; aptauja publiskām pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem par savstarpējo saziņu), izstrādāta dokumentu integrācijas vides darbības koncepcija un arhitektūras apraksts, definēti e-dokumenta tehniskie un drošības sākotnējie standarti un izstrādātas vadlīnijas jaunu e-dokumentu tipu izveidei.
 • izstrādāts risinājuma ietvars, kas kalpo par pamatu vienotam e-dokumentu maršrutizācijas mezglam, kas nodrošina vienotu e-dokumentu apmaiņas vidi un e-dokumentu apmaiņu starp dažādām valsts iestāžu dokumentu vadības sistēmām, kā arī elektronisko dokumentu piegādi iedzīvotājiem un komersantiem.
 • 2011. - 2013.gadā iepirkumā līguma ietvaros izstrādāta Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide, kas ieviesta 2013.gada septembrī. Tā nodrošina tehnisko infrastruktūru dokumentu apmaiņai – informācijas sistēmu un tehnisko standartu kopumu, kas nodrošina grantētu un drošu ziņojumu piegādi, ziņojumu asinhronu piegādi, ziņojuma statusa izsekojamību, dokumentu aizsardzību pret neautorizētām izmaiņām, dokumenta konfidencialitāti, dokumenta nosūtīšanas un/vai saņemšanas fakta nenoliedzamību, sūtīto un saņemto ziņojumu automatizētu apstrādi (reģistrācija, metadatu nolasīšana, u.c.). Dokumentu integrācijas vide ir veidota, attīstot jau esošo elektronisko pakalpojumu infrastruktūru VISS.

 • izstrādāti priekšlikumi esošā normatīvo aktu ietvara izmaiņām, lai pilnībā nodrošinātu un veicinātu elektronisko dokumentu izmantošanu saziņā starp publiskās pārvaldes iestādēm, iedzīvotājiem un komersantiem (papildināts Iesnieguma likums, papildināti 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" un izdota 2012.gada 24.jūlija Ministru kabineta instrukcija Nr.9 "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē").

 • nodrošināti rīki elektronisko dokumentu radīšanai, saņemšanai un lasīšanai tādiem dokumentiem, kas ir radīti vienā vidē (sistēmā), bet lasāmi citā informācijas apstrādes vidē.

 • pilotprojekta ietvaros 2011. - 2015.gadā ir nodrošināta projekta sadarbības partneru dokumentu vadības sistēmu pielāgošana un nodrošināta pirmo 11 iestāžu dokumentu vadības sistēmu pieslēgšana publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi:
 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūras dokumentu vadības sistēmai „Namejs”;

 2. Iekšlietu ministrijas dokumentu pārvaldības sistēmai „DocsVision”;

 3. Tieslietu ministrijas dokumentu vadības sistēmai;

 4. Finanšu ministrijas dokumentu pārvaldības sistēmai;

 5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dokumentu pārvaldības sistēmai;

 6. Ārlietu ministrijas dokumentu vadības sistēmai;

 7. Ilūkstes novada pašvaldības dokumentu vadības sistēmai;

 8. Cēsu novada pašvaldības dokumentu vadības sistēmai;

 9. Veselības ministrijas dokumentu pārvaldības sistēmai „Impulss”;

 10. Valsts kancelejas dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmai „DAUKS”;

 11. Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmai „OpenKM”.
 • izstrādāts un 2015.gadā ieviests valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e-pakalpojums „Iesniegums iestādei”, kas padara valsts pārvaldi pieejamāku iedzīvotājam un veicina iedzīvotāju integrēšanu informācijas sabiedrībā.

 • izstrādāts risinājums, kurš nodrošina atbalstu iestādēm VISS un valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidot e-pakalpojumu un ērti izmantot VISS koplietošanas komponentes un moduļus.

 • izstrādāti papildinājumi VISS un valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv koplietošanas komponentei – "Pakalpojumu katalogs" un ar tā darbības nodrošināšanu saistītajos koplietošanas moduļos.

 • veikta programmatūras pilnveidojumu izstrāde, lai nodrošinātu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv un VISS mērogošanas pilnveidošanu un sistēmas moduļu administrēšanas pilnveidošanu.

  • izstrādāti programmatūras pielāgojumi un tīmekļa pakalpes valsts reģistru datu saņemšanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot VISS.
  • izveidota centralizēta juridisko personu elektroniskās pilnvarošanas funkcionalitāte koplietošanas platformā VISS, kas ir pieejama visām publiskās pārvaldes iestādēm, izslēdzot nepieciešamību iestādēm veidot dublējošus risinājumus.

 

Kontaktpersona:                                                                                                                                           

Inga Kovkājeva
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas
Elektronisko pakalpojumu un datu apmaiņu sektora
Projektu vadītāja
Tālr.: 66164650
E-pasts:  inga.kovkajeva@vraa.gov.lv


 

image, 347x79px, 4.46 KB

Projekts „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017)


Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2009.gada 13.maijā. Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2013.gada 11.decembrī.

Projekta mērķi:

 • E-pakalpojumu koplietošanas infrastruktūras un valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv kā valsts pārvaldes vienotā elektroniskā kontaktpunkta attīstība atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam;
 • Jaunu e-pakalpojumu izstrāde un ieviešana, nodrošinot augstāku pieejamību sociālās un izglītības jomas pakalpojumiem.

Ieguvumi:

 • Uzlabota publiskās pārvaldes efektivitāte.
 • Veicināta publisko pakalpojumu elektronizācija, attīstība, pieejamība un kvalitāte (vienas pieturas aģentūras princips).
 • Samazināts administratīvais slogs iedzīvotājiem un komersantiem.
 • Plašākas iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos.
 • Attīstītas informācijas sistēmas, kas paredzētas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu atkalizmantošanu un savietojamību.

2010.gada vasarā darbību uzsāka e-pakalpojums „Vienotā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, kurš togad sekmīgi nodrošināja vienotu pieteikšanās procesu 3 augstskolās – Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2011.gada vasarā vienotais pieteikšanās process nodrošināja pieteikšanos jau 10 augstskolās – esošajām augstskolām pievienojās Banku augstskola, Daugavpils universitāte, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Liepājas universitāte, Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rēzeknes augstskola, Ventspils augstskola.

Laika posmā no 2011.gada 14.jūnija līdz 21.novembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv ir pieejami jauni e-pakalpojumi, kurus sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Paveiktais:

 • Attīstīta e-pakalpojumu prezentācijas vide valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, ieviešot vienotu e-pakalpojumu attēlojumu, izveidojot sadaļu “Tavi maksājumi”, pilnveidojot publisko pakalpojumu meklētāju, ieviešot personalizācijas parametru attēlošanu. 
 • Attīstīts Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS) un tā koplietošanas komponentes – Maksājumu modulis un Datu izplatīšanas tīkls.
 • Izstrādāti vai uzlaboti 18 e-pakalpojumi sadarbībā ar tādām valsts institūcijām kā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts kanceleja, Valsts ieņēmumu dienests. E-pakalpojumi paredzēti Latvijas iedzīvotājiem un komersantiem, kā arī publiskās pārvaldes iestādēm. Izveidotie e-pakalpojumi veicina pakalpojumu pieejamību neatkarīgi no atrašanās vietas, ļaujot ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus.
 • Veiktas aktivitātes izpratnes un prasmju attīstīšanā, kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšanā valsts un pašvaldību iestādēm saistībā ar e-pakalpojumu infrastruktūras izmantošanu un jaunu e-pakalpojumu veidošanu.

 

Kontaktpersona:

Inga Kovkājeva
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas
Elektronisko pakalpojumu un datu apmaiņu sektora
Projektu vadītāja
Tālr.: 66164650
E-pasts:  inga.kovkajeva@vraa.gov.lv


 Mazais uz Zala.jpg - 19.12 KB image, 347x79px, 4.46 KB

Projekts „Vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un ĢIS integrācija”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002)


Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2009.gada 16.jūlijā. Tā īstenošanas laiks bija 72 mēneši.

Projekta mērķis:

Izveidot  vienotu pieejas punktu dažādu ģeotelpisko datu turētāju (valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī uzņēmumu) informācijai un pakalpojumiem.

Ieguvumi:

Īstenojot projektu, tika izstrādāts vienots ģeotelpiskās informācijas portāls (turpmāk – Ģeoportāls) un izveidoti ģeotelpiskās informācijas pamatpakalpojumi (meklēšana, skatīšanās, lejupielāde, transformācija). Tika izveidota infrastruktūra ģeotelpiskās informācijas apmaiņai un e-pakalpojumu veidošanai. Projekta ietvaros tika izstrādāti ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi sadarbībā ar projekta partneriem: Valsts zemes dienestu, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūru un Dabas aizsardzības pārvaldi.  Plānoto pakalpojumu mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji,  uzņēmēji, valsts un pašvaldību iestādes. 

Projekta rezultāti:

 • izstrādāts un ieviests juridiskais ietvars ģeotelpisko datu apmaiņai, definēti Ģeoportāla pārziņa uzdevumi un funkcijas;
 • izstrādāti un ieviesti datu lietošanas komerciālie nosacījumi un maksāšanas mehānisms ģeotelpiskās informācijas maksas pakalpojumiem;
 • ieviests Latvijas metadatu profils un ģeotelpisko datu apmaiņas standarts atbilstoši INSPIRE direktīvas un tās īstenošanas noteikumu prasībām un vienotiem standartiem;
 • nodrošināta iespēja nozaru ģeotelpisko datu turētājiem publicēt to meta datus atbilstoši INSPIRE direktīvai un tās īstenošanas noteikumu prasībām;
 • izveidota Ģeoportāla darbināšanai nepieciešamā tehniskā infrastruktūra;
 • nodrošināta ģeotelpisko datu turētāju (projekta ietvaros – sadarbības partneru) ĢIS integrācija ar Ģeoportālu;
 • nodrošināta Latvijas Ģeoportāla sasaiste ar Eiropas Kopienas Ģeoportālu;
 • pilnveidota Ģeoportāla funkcionalitāte un nodrošināta tā uzturēšana.

Projekta statuss:

Projekta realizācija pabeigta 2015. gada 30. jūnijā.

Kopā ar sadarbības partneriem un citām iestādēm/institūcijām ir izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par:

 • ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu;
 • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālu;
 • ģeotelpisko datu kopu izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību.

2013.gada jūlijā pabeigta Ģeotelpisko datu savietotāja izstrāde un veikts Ģeotelpisko datu savietotāja drošības un veiktspējas audits.

2014.gada janvārī ir pabeigta Ģeoportāla izstrāde un veikts tā drošības un veiktspējas audits.

2013.gada jūlijā veiktas Ģeoportāla administratoru apmācības un 2013.gada decembrī – Ģeoportāla galveno lietotāju un lietotāju konsultantu apmācības.

2014.gada decembrī Ģeoportāls tika atvērts publiskai pieejai – www.geolatvija.lv.  

2015.gada jūnija pabeigta Ģeoportāla pilnveidošana saskaņā ar iepirkuma procedūras „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK) rezultātā noslēgto līgumu.

2015.gada maijā un jūnijā veikti atkārtoti Ģeoportāla un Ģeotelpisko datu savietotāja drošības un veiktspējas auditi.

2015.gada maijā sadarbība ar ģeotelpisko datu turētājiem – Valsts zemes dienestu un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" – Ģeoportālā publiskoti jauna ģeotelpiskā informācija ģeoproduktu veidā.

Projekts finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem. 2015. gada 30. jūnijā saņemts pozitīvs VARAM atzinums par Ģeoportāla funkcionālo pārbaudi. Projekta mērķis ir sasniegts, un visas projektā plānotās aktivitātes ir pilnībā īstenotas.

VRAA nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu.

Pēc projekta noslēgšanas, turpinās sadarbības ar datu turētājiem, t.sk. pašvaldībām par to pārvaldībā esošās ģeotelpiskās informācijas izvietošanu Ģeoportālā un Ģeoportāla izmantošanu valsts un pašvaldību funkciju veikšanas atbalstam.

Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm.

Ģeoportāla dokumentācija.

Kontaktpersona:

Andris Putniņš

Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas projektu vadītājs
Tālr.: 66164659 
E-pasts: andris.putnins@vraa.gov.lv


image, 169x56px, 5.4 KBimage, 347x79px, 4.46 KB

Projekts “Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma (TAPIS 1. kārta)”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005)


VRAA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministriju izstrādāja Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS). TAPIS nodrošina pašvaldību teritoriju plānojumu centralizētu elektronisko apriti, ka arī teritoriju plānojumu izstrādes un saskaņošanas elektronisko atbalstu.

Projekta mērķis:

Izstrādāt modernu teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts attīstībai.

TAPIS 1. kārta

20.08.2009. tika noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju) par ERAF projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 1.kārta” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005) īstenošanu.

TAPIS 1. kārtas kopējās izmaksas ir 1 349 228,00 LVL (1 919778,49 EUR) no kurām 100% ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas termiņš 2013.gada 19.novembris

TAPIS izveide tika sadalīta vairākās kārtās, kur katra kārta tika īstenota kā atsevišķs projekts.

1.kārtā tika izveidots TAPIS pamatfunkcionalitātes modulis un veikta izmēģinājuma ieviešana piecās Latvijas pašvaldībās (Cēsu novada, Madonas novada, Kuldīgas novada, Durbes novada un Ventspils pilsētas pašvaldībās).

Projekta 1. kārtā tika īstenotas šādas aktivitātes:

 • Izstrādāti noteikumi teritorijas plānojuma datiem atbilstoši INSPIRE direktīvas standartiem un specifikācijām;
 • Izstrādātas prasības elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas plānošanas vajadzībām;
 • Izstrādāta TAPIS programmatūra un veikta testēšana;
 • Izveidota TAPIS tehniskā infrastruktūra;
 • Izstrādāti TAPIS drošības noteikumi;
 • TAPIS izmēģinājuma ieviešana piecās vietējās pašvaldībās;
 • Veikta TAPIS integrācija ar citām valsts informācijas sistēmām;
 • Izveidots e-pakalpojums „Informatīva izziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu”;
 • Veikts TAPIS drošības un veiktspējas audits;
 • Izstrādāts TAPIS darbības tiesiskais pamatojums un noformulēti priekšlikumi normatīvajam regulējumam.

Projekta mērķis ir sasniegts, un visas projektā plānotās aktivitātes ir īstenotas.

Projekts "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) 2.kārta"

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/018)

TAPIS 2. kārta:

05.05.2011. ir noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados - 2.kārta” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/018) īstenošanu.

TAPIS 2. kārtas kopējās izmaksas ir 1 242 414,10 EUR (943 454,00 LVL) no kurām ERAF līdzfinansējums ir 1 245 012,83 EUR (875 000,00 LVL)

Projekta īstenošanas termiņš ir 2015.gada 4.maijs

Projekta 2. kārtā tika īstenotas šādas aktivitātes:

1. TAPIS attīstība, ievešana un integrācija:

 • TAPIS funkcionalitātes paplašināšana;
 • Reģionālās attīstības indikatoru uzraudzības un novērtēšanas moduļa (turpmāk – RAIM) izstrāde un ieviešana;
 • Informācijas resursu digitalizācija (esošo teritorijas plānojumu sistematizēšana un migrācija uz TAPIS);
 • TAPIS ieviešana 28 pašvaldībās (saskaņā ar projekta iesniegumu).

2. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojuma izstrāde un ieviešana:

 • Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana;
 • Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu;
 • Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.

3. Servertehnikas un citu saistīto iekārtu iegāde TAPIS darbības nodrošināšanai.
4. Administratoru apmācība projekta ietvaros izveidotās informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai.
5. TAPIS gala lietotāju apmācība.
6. Veikts TAPIS un RAIM drošības un veiktspējas audits.

Projekta 1. kārtas statuss:

2013. gada 12. decembrī ir saņemts pozitīvs VARAM atzinums par TAPIS 2.kārtas funkcionālo pārbaudi.
Projekta mērķis ir sasniegts, un visas projektā plānotās aktivitātes ir pilnībā īstenotas.
VRRA nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu.

Projekta 2. kārtas statuss:

2015. gada 20. maijā ir saņemts pozitīvs VARAM atzinums par TAPIS 2.kārtas funkcionālo pārbaudi.
Projekta mērķis ir sasniegts un visas projektā plānotās aktivitātes ir pilnībā īstenotas.
VRAA nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu.

Kontaktpersona:

Andris Putniņš
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Portālu attīstības nodaļas ĢIS sektora
Projektu vadītājs
Tālr.: 66164659
E-pasts: andris.putnins@vraa.gov.lvimage, 347x79px, 4.46 KB

Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005)

Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009)

Abi projekti secīgi izveidoja un attīstīja Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmu (PFAS)

PFAS1

Vienošanās par 1.kārtas projektu īstenošana noslēgta 2009.gada 29.jūnijā. Projektu īstenošana noslēgsies 2014.gada 28.februārī.

Projekta mērķi:

 • Pašvaldību informācijas sistēmu paplašināšana ar mērķi nodrošināt pašvaldību darbiniekus ar datiem no valsts informācijas sistēmām un elektroniskos pakalpojumus, t.sk., attīstīt Pašvaldību vienoto informācijas sistēmu kā valsts un pašvaldību informācijas sistēmu savietotāju (veidojot to kā VISS apakšsistēmu, izmantojot esošo infrastruktūru);
 • Uzlabot iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti un atbalstīt pašvaldību ar IT infrastruktūru, nodrošinot e-pakalpojuma „Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪNA) - apmaksa tiešsaistē” izveidi.
Saskaņā ar 2010.gada 6.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.248 „Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepciju 2010. – 2013.gadam” nolemto, ka Pašvaldības vienotās informācijas sistēma (PVIS) kā lietojumprogrammatūra netiek attīstīta, radās atkāpe no projekta ietvaros paredzētā rezultāta - pašvaldības vairs neizmanto PVIS lietojumprogrammatūru.

Ieguvumi:

 • Mazināta papīra dokumentācijas aprite;
 • Nodrošināts lielāks informācijas aprites ātrums;
 • Izstrādāts e-pakalpojums nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai tiešsaistē.

Paveiktais:

 • Izstrādāta PFAS tehniskā projekta specifikācija un sagatavots nepieciešamās tehniskās infrastruktūras apraksts;
 • PFAS attīstība un funkcionalitātes paplašināšana. Izveidots lietotāju reģistrs darbam ar savietotāju un pašvaldību sistēmām PFAS AUTH autorizācijas moduļa ietvaros. Pašvaldību informācijas sistēmu pielāgošana saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” izmaiņām. PFAS pamatelementa izveide – noteikumu/standartu izstrāde. E-pakalpojums: "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē";
 • Projekta ietvaros izveidotās informācijas sistēmas uzturēšana izstrādes laikā;
 • Materiāltehnisko līdzekļu iegāde, serveru un saistītās infrastruktūras un ar to saistītās vadības programmatūras iegāde;
 • Lai informētu sabiedrību par projekta realizācijas gaitu un panāktu projekta ietvaros izveidoto rezultātu pielietojumu, īstenoti publicitātes pasākumi.

PFAS2

Vienošanās par 2.kārtas projekta īstenošanu noslēgta 2010.gada 28.janvārī. Projekta īstenošana noslēgusies 2014.gada 27.janvārī.

Projekta mērķi:

 • Veicināt e-pārvaldes attīstību pašvaldībās;
 • Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās informācijas elektronisku apriti, aizstājot papīra dokumentu apriti ar elektronisko, kur tas pieļaujams, kas uzlabos informācijas apriti starp valsts informācijas sistēmām, Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS), pašvaldību IS;
 • Attīstīt PFAS kā nozares savietotāju un integrēt to ar VISS;
 • Attīstīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv un Iestādes darbinieka darba vietu IDDV.

Ieguvumi:

 • Vienots pašvaldību pakalpojumu klasifikators, kurš tiks izmantots, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā, kā arī lai par jebkuru pakalpojumu visā valsts teritorijā būtu vienāda izpratne – ieviests Vienas pieturas aģentūras princips elektroniskajā vidē;
 • Iestādes darbinieka darba vietas - IDDV programmatūras attīstīšana un ieviešana.

Paveiktais:

 • Izstrādātas informācijas sistēmu tehniskās specifikācijas un nepieciešamās tehniskās infrastruktūras apraksts;
 • Projekta ietvaros veidojamās valsts informācijas sistēmas izveides, attīstības un integrācijas kvalitātes vadība un kontrole;
 • Ievērojot vienas pieturas aģentūras principus, izveidots Pakalpojumu katalogs, t.sk., pašvaldību pakalpojumu klasifikators;
 • PFAS funkcionalitātes paplašināšana, PFAS platformas papildināšana un sadarbspējas nodrošināšana ar VISS (veikta VISS infrastruktūras koplietošanas komponenšu uzlabošana un papildināšana - IDDV, DIT, DIS, VPM, MM u.c.) un datu migrācija; informācijas aprites nodrošināšana ar pašvaldībām;
 • Izstrādāta programmatūra, kas nodrošina Pakalpojumu kataloga cenrāža integrāciju ar Maksājumu moduli, informācijas sagatavošanu par ienākušajām pakalpojumu apmaksām finanšu starpniecības iestādē;
 • Izstrādāta vienota vide informācijas pieprasījumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības veikšanu;
 • Nodrošināta pašvaldību dokumentu vadības sistēmu sadarbspēja ar VISS publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi (DIV), Rīgas pilsētas pašvaldībai un Saldus novada pašvaldībai (izstrādātas saskarnes).

Kontaktpersona:

Inga Kovkājeva
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas
Elektronisko pakalpojumu un datu apmaiņu sektora
Projektu vadītāja
Tālr.: 66164650
E-pasts:  inga.kovkajeva@vraa.gov.lv

Projekts “Vienotā datu telpa” turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes, kā arī ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.

 

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi veicinot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” mērķu sasniegšanu.

 

Projekta galvenās darbības

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:

1.    Datu izplatīšanas platformas (DIP) izstrāde;

2.    Datu publicēšanas platformas (DPP) 2.kārtas izstrāde;

3.    Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistrs (VIRSIS) 2.kārtas izstrāde;

4.    Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem;

5.    Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība;

6.    Publicitātes pasākumu īstenošana;

7.    Projekta pārvaldība;

8.    Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

 

Projekta iznākumi:

1.     Pilnveidoti 10 darbības procesi;

2.     Izveidotas divas un pilnveidota viena centralizēta atvērtas informācijas sistēmu platforma, tai skaitā veikta to ieviešana;

3.     Publicētās 12 koplietošanas datu kopas;

4.     Publicētās trīs koplietošanas datu kopas ātrdarbīgai piekļuvei.

 

Projekta izmaksas

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 4 000 000,00 euro, no kuriem 3 400 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 9.novembra.

 

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās deviņi sadarbības partneri:

1.     Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

2.     Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs;

3.     Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra personā);

4.     Ventspils pilsētas dome;

5.     Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

6.     Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

7.     Centrālā statistikas pārvalde;

8.     Valsts zemes dienests;

9.     Valsts ieņēmumu dienests.

 

Projektā paveiktais:

DIP ieviešanā veiktas šādas darbības:

1. Pabeigti un ieviesti produkcijā Datu izplatīšanas tīkla (DIT) pilnveidojumi

(22.01.2019. līgums Nr. 13-7/19/11 par Datu izplatīšanas tīkla (DIT) funkcionalitātes pilnveidošanu)

2. Pabeigts un ieviests produkcijā API Pārvaldnieks.

(26.02.2019. līgums Nr.13-7/19/32 par VISS Pieprasījumu servisa modernizāciju)

3. 15.04.2020. parakstīts Darba uzdevums “VISS Pieprasījumu servisa modernizācijas papildus prasības 2.kārta” Nr. 13-7/20/92 ar izstrādes termiņu 16.10.2020.

DPP 2.kārta – darbi ir pabeigti un DPP 2.kārtas pilnveidojumi ir pieejami produkcijas vidē.

(04.09.2018. līgums Nr.13-13-7/18/233  par DPP 2. kārtas izstrādi)

IKT infrastruktūras platforma

Ieviesta IKT infrastruktūras platforma, kas nodrošina VARAM resora iestādēm infrastruktūras resursus jau esošām, kā arī nākotnes informācijas sistēmām. Veikta sniegto pakalpojumu aparkstīšana

 

Aktuālie darbi projektā:

1. Iestādes darbinieka darba vieta tīmekļa pakalpju pārvaldībai;

2. VIRSIS 2.kārtas izstrāde un ieviešana;

3. Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma izstrāde;

4. Datu piekļuvju atļauju funkcionalitātes izstrāde un ieviešana;

 

Projekta paredzēto darbību īstenošana un to iznākumi atkarīgi no apzināto grozījumu redakcijas saskaņošanas gaitas.

Notikumu kalendārs