Drukāt

E-pakalpojumu attīstībaAtbilstoši Ministru kabineta lēmumam Valsts reģionālās attīstības aģentūra no 2008.gada 1.jūnija pārņem Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta funkcijas un turpmāk būs atbildīga par e-iepirkumu un e-pakalpojumu ieviešanu.

 
Attīstot e-pakalpojumus tiek veicināta efektīva, ekonomiska, atklāta, iekļaujoša un demokrātiska valsts pārvaldes attīstību un informācijas sabiedrības attīstība, tai skaitā, valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija, uzlabojot publiskās informācijas un e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, veicinot valsts reģistru attīstību un integrāciju, samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldes darbā un iekļauties citos sabiedrības dzīves procesos.

Ar interneta starpniecību iedzīvotāji un uzņēmumi pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk bez laika ierobežojumiem – neatkarīgi no iestāžu darba laika un atrašanās vietas.

Sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm 2004.–2006. gada ES struktūrfondu plānošanas periodā tika elektronizēti pakalpojumi, kas pieejami valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Pašreizējā struktūrfondu plānošanas periodā 2007.–2013. gadam tiek turpināta jaunu e-pakalpojumu ieviešana un attīstība.
 
Elektronizējot pakalpojumus, iestādes optimizē savus darbības procesus un nodrošina iedzīvotājiem un uzņēmumiem kvalitatīvāku valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu. Nodrošina iestādēm vienotu koplietošanas platformu e-pakalpojumu veidošanai un sniegšanai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Stādājot pie e-pakalpojumu attīstības, ir svarīgi Latvijā izveidot Insafe tīkla nacionālo atbalsta punktu un panākt, lai interneta un moderno komunikācijas tehnoloģiju lietošana būtu drošāka, novērst nelegāla satura izplatību internetā un iesaistīt sabiedrību un interneta pakalpojumu sniedzējus informācijas vides kvalitātes uzlabošanā, respektīvi:

  • Uzlabot digitālā satura pieejamību, lietošanu un izmantošanu;
  • Izveidot ES līmeņa vienotu pieeju e-iepirkumu sistēmu procesiem un normatīvajai videi.
Lai veicinātu efektīvas, ekonomiskas, atklātas un demokrātiskas valsts pārvaldes attīstību, tai skaitā, lai veicinātu pārvaldes pakalpojumu attīstību, jaunā politikas iniciatīva paredz vairāku pasākumu īstenošanu:
  • e-vēlēšanu informācijas sistēmas izveidi;
  • VIS (centrālo reģistru) - Iedzīvotāju reģistra, Vēlētāju reģistra, VISS un citu VIS attīstības koordināciju;
  • dažādu e-pakalpojumu, t.sk., elektronisku izziņu un licenču pasūtīšanu, dažādu iesniegumu elektroniska iesniegšanu un citu izveidi un attīstību;
  • elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas ieviešanu;
  • droša elektroniskā paraksta ieviešanas veicināšanu;
  • dažādu valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas kanālu izveides koordināciju.

Notikumu kalendārs