Drukāt

 Projekti


 

Projekts „E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”

Projekts „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība”

Projekts „E-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība”

 


 

 image, 300x62px, 13.5 KB

Projekts „E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”

(Nr.2.2.1.1/17/I/004)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.

Projekta mērķis ir atvieglot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta sasaiste ar e-CERTIS portālu, kas palīdz identificēt un salīdzināt dažādus ES publisko iepirkumu konkursos pieprasītos sertifikātus, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta  (ESPD) datu pieejamību EIS platformā. Iecerēts arī padarīt pieejamus sabiedrībai  elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datus, kā arī paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.

Projekta aktivitāšu īstenošanai jau ir noslēgtas šādas vienošanās:

 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2017/3 “Par programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumi atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētu programmatūras dzīvescikla pārvaldības (ALM) izmatošanu” ar SIA “AA Projekts”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2017.gada 30.janvārī tika noslēgts līgums par 107 590,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/15 “Par Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) integrāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā, 1.daļa” ar AS “RIX Technologies”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 14.februārī tika noslēgts līgums par 672 000,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/48 “Par integrētā e-pakalpojuma – e-Izziņas pieprasījums pilnveidošanu” ar SIA “ZZ DATS”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 31.maijā tika noslēgts līgums par 31 699,43 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/65 “Par jaunas datu apmaiņas saskarnes izstrādi Atvērto datu kopu nodošanai no EIS uz Atvērto datu portālu ”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 13.jūlijā tika noslēgts līgums par 50 960,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/73 “EIS lietojamības uzlabojumi (pircēja profila izveide un meklētāja funkcionalitātes pārstrāde)”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 23.jūlijā tika noslēgts līgums par 120 120,00 euro bez PVN (no kura par ERAF līdzekļiem tiek īstenots 2.posms – 40 950,00 euro bez PVN).
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/85 “EIS lietojamības uzlabojumi (kopējās lietojamības uzlabojumi)”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 5.oktobrī tika noslēgts līgums par 136 240,00 euro bez PVN.
 • Līguma Nr. FM VID 2016/296 pielikumā Nr.2.18.0 “Vienošanās protokols “VID datu noliktavas sistēmas (DNS) jauna darbinieku vidējās stundu tarifa likmes biznesa servisa izstrāde”. Pasūtījumu veic VID, izstrādi – Emergn, darbu apmaksa – VRAA. Minētā līguma izpilde notiek uz 2018.gada 24.augustā trīspusēji parakstīta Vienošanās protokola Nr.13-2/18/47 pamata, par 13 920,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2019/26 “E-adreses integrācija elektronisko iepirkumu sistēmā”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2019.gada 9.aprīlī tika noslēgts līgums par 73 320,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2019/33 “EIS lietotāju autorizācija ar ES dalībvalstīs izsniegtajām elektroniskajām identifikācijas kartēm”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2019.gada 23.maijā tika noslēgts līgums par 21 840,00 euro bez PVN.
 • Līguma Nr. FM VID 2018/079 pielikumā Nr.2.03.0 “Vienošanās protokols “Integrācijas servisu “EAHRate” un “EAHRPeriod” izstrāde”. Pasūtījumu veic VID, izstrādā – Emergn,AS, darbus apmaksā – VRAA. Minētā līguma izpilde notiek uz 2019.gada 10.septembrī trīspusēji parakstīta Vienošanās protokola Nr.13-2/19/32 pamata, par 13 330,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2020/12 “VID izziņas pieprasījums un saņemšana EIS”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2020.gada 17.februārī tika noslēgts līgums par 61 360,00 euro bez PVN.

Paralēli notiek darbs pie citām Projekta aktivitātēm, piemēram, aktīva komunikācija ar sadarbības partneriem projekta īstenošanā – Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), kā rezultātā ir plānota jaunu datu apmaiņas saskarņu izstrāde, datu saņemšanai EIS no BVKB BIS  un VID DNS reģistriem.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir jau notikusi /vai vēl notiek aktīva augstāk minēto līgumu izpilde un projekta aktivitāšu, atbilstoši Projektā plānotajam aktivitāšu grafikam, īstenošana.

Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē - http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634.

Kontaktpersona:

Oļegs Fiļipovičs
VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Tālr.: +371 67350649
E-pasts: olegs.filipovics@vraa.gov.lv

Informācija atjaunota 09.03.2020.


image, 347x79px, 4.46 KB

Projekts „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” (15.12.2015.)

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLAS/009/005)


Projekta ietvaros tika izveidota publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, iepirkuma procedūras veic elektroniskā vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas. Elektronisko iepirkumu sistēma (turpmāk – EIS) darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu.

E-izsoļu apakšsistēmas izstrāde, pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos dod iespēju izmantot elektroniskās izsoles, kas ir vēl viens instruments piegādātāju godīgas konkurences nodrošināšanai, un pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksu samazināšanai par iepirkuma līguma izpildi un izdevīgāku piedāvājuma nosacījumu iegūšanai. Elektronisko izsoļu izmantošanas iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos ir paredzēta gan Publisko iepirkumu likumā, gan  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. E-konkursu apakšsistēma izveidota vienotas elektroniskās vides iepirkumu norises atbalstam, t.sk. nepieciešamo dokumentu standartizētai sagatavošanai, uzglabāšanai un izmantošanai, pieteikumu un piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī daļējai izvērtēšanai un sasaistes nodrošināšanai starp dažādām iepirkuma procedūru norisi atbalstošajām informācijas sistēmām un apakšsistēmām – e-izziņu apakšsistēmu, e-izsoļu apakšsistēmu un e-katalogu apakšsistēmu.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka veiksmīgi ir īstenotas visas Projektā paredzētās aktivitātes un sasniegts Projekta mērķis - iepirkuma procedūru norises elektronizācija, palielinot to efektivitāti un samazinot administratīvos izdevumus un iepirkumu administratīvo slogu. Un jau šobrīd Projektā plānotā e-iepirkumu sistēma ir publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, iepirkuma procedūras veic elektroniskā vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas.  

Valsts reģionālās attīstības aģentūra norāda, ka, Projekta aktivitāšu īstenošana ir veiksmīgi pabeigta, iekļaujoties sākotnēji noteiktajā termiņā - līdz 2015.gada 30.novembrim.

Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētajiem iepirkumiem var iepazīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/.

Kontaktpersona:

Oļegs Fiļipovičs

Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Tālr.: +371 67350649
E-pasts: olegs.filipovics@vraa.gov.lv

 


image, 347x79px, 4.46 KB

Projekts „E-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/007)

Projekta īstenošana ir pabeigta 2012.gada 12.janvārī.

Projekta mērķis:

Izstrādāt un ieviest elektronisko iepirkumu sistēmu, kuru bez veiktspējas šķēršļiem varētu lietot visas publiskās pārvaldes iestādes - ir sasniegts.

Projekta ieguvumi:

 • Optimizēts iepirkumu process un līgumu administrēšana E-iepirkumu sistēmas lietotāju organizācijās;
 • Samazināta valsts un pašvaldību iestāžu administratīvā slodze;
 • Samazināti korupcijas riski;
 • Iepirkumu process kļuvis ievērojami pārskatāmāks.

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti:

Projekts nodrošināja 2004.-2007.g. plānošanas periodā īstenotā elektronisko iepirkumu sistēmas pilotprojekta ietvaros izstrādātās elektronisko katalogu funkcionalitātes papildināšanu, nodrošinot veiktspēju, kas ir pietiekama visu valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbībai sistēmā; ir samazināts ar sistēmas darbības nodrošināšanu saistītā roku darba apjoms; ir pilnveidoti sistēmas procesi, nodrošinot elastīgāku preču izvēli; pilnveidota sistēmas statistikas un atskaišu funkcionalitāte.

Sistēmas izstrādi veica SIA „RIX Technologies”.

Projekta ietvaros apmācīti arī 1000 sistēmas lietotāji; apmācību veica SIA „Baltijas datoru akadēmija” (www.bda.lv).
Publicitātes pasākumu ietvaros notikuši 8 reģionālie semināri Mārupē, Valmierā, Kuldīgā, Jēkabpilī, Rīgā (3) un Daugavpilī. Semināros esošie un nākamie sistēmas dalībnieki tika informēti par sistēmas funkcionalitāti, priekšrocībām un ieguvumiem.

Plašāka informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmu pieejama vietnē www.eis.gov.lv


Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.

Projekta mērķis ir atvieglot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta sasaiste ar e-CERTIS portālu, kas palīdz identificēt un salīdzināt dažādus ES publisko iepirkumu konkursos pieprasītos sertifikātus, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta  (ESPD) datu pieejamību EIS platformā. Iecerēts arī padarīt pieejamus sabiedrībai  elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datus, kā arī paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.

 Projekta aktivitāšu īstenošanai jau ir noslēgtas šādas vienošanās:

·         vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2017/3 “Par programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumi atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētu programmatūras dzīvescikla pārvaldības (ALM) izmatošanu” ar SIA “AA Projekts”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2017.gada 30.janvārī tika noslēgts līgums par 107 590,00 euro bez PVN.

·         vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/15 “Par Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) integrāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā, 1.daļa” ar AS “RIX Technologies”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 14.februārī tika noslēgts līgums par 672 000,00 euro bez PVN.

·         vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/48 “Par integrētā e-pakalpojuma – e-Izziņas pieprasījums pilnveidošanu” ar SIA “ZZ DATS”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 31.maijā tika noslēgts līgums par 31 699,43 euro bez PVN.

·         vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/65 “Par jaunas datu apmaiņas saskarnes izstrādi Atvērto datu kopu nodošanai no EIS uz Atvērto datu portālu ”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 13.jūlijā tika noslēgts līgums par 50 960,00 euro bez PVN.

·         vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/73 “EIS lietojamības uzlabojumi (pircēja profila izveide un meklētāja funkcionalitātes pārstrāde)”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 23.jūlijā tika noslēgts līgums par 120 120,00 euro bez PVN (no kura par ERAF līdzekļiem tiek īstenots 2.posms – 40 950,00 euro bez PVN).

·         vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/85 “EIS lietojamības uzlabojumi (kopējās lietojamības uzlabojumi)”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 5.oktobrī tika noslēgts līgums par 136 240,00 euro bez PVN.

·         Līguma Nr. FM VID 2016/296 pielikumā Nr.2.18.0 “Vienošanās protokols “VID datu noliktavas sistēmas (DNS) jauna darbinieku vidējās stundu tarifa likmes biznesa servisa izstrāde”. Pasūtījumu veic VID, izstrādi – Emergn, darbu apmaksa – VRAA. Minētā līguma izpilde notiek uz 2018.gada 24.augustā trīspusēji parakstīta Vienošanās protokola Nr.13-2/18/47 pamata, par 13 920,00 euro bez PVN.

·         vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2019/26 “E-adreses integrācija elektronisko iepirkumu sistēmā”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2019.gada 9.aprīlī tika noslēgts līgums par 73 320,00 euro bez PVN.

·         vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2019/33 “EIS lietotāju autorizācija ar ES dalībvalstīs izsniegtajām elektroniskajām identifikācijas kartēm”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2019.gada 23.maijā tika noslēgts līgums par 21 840,00 euro bez PVN.

 

Paralēli notiek darbs pie citām Projekta aktivitātēm, piemēram, aktīva komunikācija ar sadarbības partneriem projekta īstenošanā – Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Būvniecības un valsts kontroles birojs (BVKB), kā rezultātā ir plānota jaunu datu apmaiņas saskarņu izstrāde, datu saņemšanai EIS no BVKB BIS  un VID DNS reģistriem.

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka notiek aktīva augstāk minēto līgumu izpilde un citu projekta aktivitāšu, atbilstoši Projektā plānotajam aktivitāšu grafikam, īstenošana.

Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē - http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634.

Notikumu kalendārs