Drukāt

 Atklātais konkurss | Open call image, 120x92px, 32.55 KB2014. gada 8. aprīlī Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas.

Projektus īsteno Latvijas Republikas teritorijā un to iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Konkursa ietvaros atbalsta trīs projekta jomas:

  1. energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas;
  2. atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai;
  3. inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā.

Kopējais konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 000 000 EUR. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums pirmajā jomā ir no 175 000 līdz 1 000 000 EUR, otrajā jomā ir no 175 000 līdz 500 000 EUR un trešajā jomā ir no 175 000 līdz 300 000 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana noslēdzās 2014. gada 8.oktobrī. Kopumā tika saņemti un reģistrēti 23 projektu iesniegumi, tai skaitā:

15 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas” ietvaros;

3 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai” ietvaros;

5 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā” ietvaros.

Pēc iesniegto projektu izvērtēšanas finansējuma ietvaros ir apstiprināti septiņi projektu iesniegumi:

  • Nīcas novada domes projektu „Zema enerģijas patēriņa ēkas "Nīcas sporta halle" jaunbūve Nīcas novadā”;
  • Biedrības "Privātā vidusskola ĀBVS" projektu „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība”;
  • Nodibinājuma "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" projektu „Zinātnes un tehnoloģiju muzeja "Kurzemes Democentrs" ēkas jaunbūve”;
  • SIA "Balteneko" projektu „Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei”;
  • SIA "KEPP EU" projektu „Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai”;
  • Jelgavas pilsētas domes projektu „Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā”;
  • Alojas novada domes projektu „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs  - bibliotēka "Sala"”.

Apstiprinātie projekti

Jauns! Skaidrojums par finanšu resursu nodrošināšanu projektos sasniegto rezultātu uzturēšanai
Normatīvie akti:


MK 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.149„Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums”

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta finanšu plūsmas grafiks

Projekta iepirkumu plāns

Ēkas energoaudita pārskata veidlapa

Tirgus izpētes vadlīnijas

Vērtēšanas vadlīnijas

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta īstenošanu

Avansa pieprasījums

Projekta pārskats

Maksājuma pieprasījums

Horizontālo prioritāšu pārskats

Uzraudzības pārskats

Jautājumi un atbildes par atklātā konkursa noteikumiem (03.10.2014.)


Prezentācijas:

2015.gada 26.marta semināra "Neliela apjoma grantu shēmas "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" projektu ieviešanas nosacījumi" prezentācijas:

Praktiskie projekta ieviešanas aspekti - Lelde Laiviņa, VRAA Projektu atbalsta departamenta Valsts un citu finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Uzraudzības pasākumi
 - Lelde Laiviņa, VRAA Projektu atbalsta departamenta Valsts un citu finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Ieteikumi publisko iepirkumu procesā
 - Harijs Ginters, VRAA Projektu atbalsta departamenta direktors

Divpusējās sadarbības fonda pasākumu īstenošana
 - Baiba Eglīte, VARAM Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecākā referente un Arita Vendta, VARAM Investīciju uzraudzības departamenta Ieviešanas sistēmas kontroles nodaļa vecākā eksperte)

Notikumu kalendārs