Drukāt

Analītiskā darbība


Viens no Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbības virzieniem ir analītisks darbs, kas galvenokārt vērsts uz teritoriju attīstības novērtēšanu, attīstības tendenču noteikšanu un attīstības atbalsta instrumentu ietekmes analīzi. Analīzei izmanto nozaru, demogrāfisko un sociālekonomisko rādītāju kopas, jo reģionālās politikas uzraudzības vajadzībām ir nepieciešams regulāri un sistemātiski vākt, apkopot un analizēt kvantitatīvu informāciju par reģionālās attīstības atbalsta instrumentu īstenošanas finanšu resursiem un darbības rezultātu radītājiem valsts teritorijās.

Pētījumi un publikācijas

gramata_small.jpg - 2.48 KB VRAA katru gadu izdod pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā”, kurā analizēta sociālekonomiskā attīstība ne tikai valstī kopumā, bet arī plānošanas reģionos, republikas pilsētās un novados. Pārskats sniedz dažāda līmeņa Latvijas teritoriālo vienību attīstību raksturojošo informāciju un uz šis bāzes aprēķināto rezultātu analīzi. Tajā tiek veikts Latvijas galveno sociālekonomisko rādītāju salīdzinājums ar citu valstu vidējiem rādītājiem, kā arī iekļauts liels karšu klāsts, kas teritoriāli vizualizē teritoriju attīstību un atspoguļo izmaiņas laikā. Izdevuma pielikumos ievietota apjomīga statistikas datu kopa par katru Latvijas teritoriju. Pirmais pārskats „Reģionu attīstība Latvijā” tika izdots 2003.gadā. Kopš izdošanas sākuma šāda veida pārskats par Latvijas teritoriālajām vienībām ir vienīgais valstī. Ar pārskatu elektronisko versiju un citiem pētījumiem varat iepazīties ŠEIT.


Attīstības indekss

Teritorijas attīstības indekss ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (Aģentūra) aprēķina teritorijas attīstības līmeņa indeksus republikas pilsētām, novadiem un plānošanas reģioniem saskaņa ar Ministru kabineta noteikumu „Reģionālās attīstības un uzraudzības kartība” 11. pielikumā noteikto kartību, kā arī nodrošina aprēķināto vērtību publicēšanu Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē un RAIM (Reģionālās attīstības indikatoru modulis).

Teritorijas attīstības indeksi republikas pilsētām, novadiem un plānošanas reģioniem aprēķināti pēc 8 rādītājiem un aprēķinā izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu.

Pārējie attīstības indeksa aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmuma dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta.

Vairāk par teritorijas attīstības indeksu aicinām iepazīties ŠEIT.

Reģionālās attīstības indikatoru modulis

Reģionālās attīstības indikatoru modulis (RAIM) ir  veidots kā instruments valsts politikas, reģionu un pašvaldību darbības un attīstības novērtēšanai, lēmumu pieņemšanai un nākotnes plānošanai. RAIM nodrošinās, ka informācija gan valsts pārvaldei, gan sabiedrībai par teritoriju attīstību un attīstības perspektīvu būs precīza, savlaicīga un pieejama.

Lai attīstības novērtējums būtu pietiekami vispusīgs, ir nepieciešams rādītāju kopums, kas teritoriju raksturo no visdažādākajiem aspektiem. Novērtējuma rādītāju sistēmā ir jāietver gan attīstības ekonomiskie, gan sociālie aspekti, gan arī dzīves vides un dabas bagātību raksturojums. Uz attīstību ir jāraugās gan no sasniegtā līmeņa, gan notiekošu pozitīvu vai negatīvu pārmaiņu viedokļa.

Lai attīstību raksturotu no visiem minētajiem skatu punktiem, reģionālās attīstības indikatoru modulim ir izstrādāta konceptuāli jauna, uz sistēmisku pieeju balstīta attīstības indikatoru sistēma.

Reģionālās attīstības indikatoru modulis ir viens no "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu" (TAPIS) apakšprojektiem, kura mērķis ir izstrādāt modernu teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu.
Vairāk par RAIM aicinām lasīt ŠEIT
Notikumu kalendārs