Drukāt

Vēsture


 

2004.gadā reorganizējot BO VSIA “Reģionu attīstība”, kas vairāk kā sešus gadus pārvaldīja Reģionālo fondu, 2004.gada 23.aprīlī tika izveidota Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). VRAA bija Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) pārraudzībā esoša valsts iestāde.

VRAA tika izveidota ar mērķi pārvaldīt Reģionālo fondu un sniegt publiskos pakalpojumus reģionālās attīstības jomā.

2004.gadā VRAA strauji izauga un palielinājās tai uzticēto funkciju skaits. Galvenā uzmanība tika pievērsta sagatavošanās darbiem, lai uzsāktu Eiropas Reģionālās attīstības fonda grantu shēmu apsaimniekošanu. VRAA veica arī pirmos pētījumus Latvijas reģionu attīstības jomā, iesaistījās starptautiskos projektos un pētījumos. 2004. gadā tika izstrādāts pirmais pārskats “Reģionu attīstība Latvijā”.

VRAA sāka apkalpot Baltijas jūras reģiona INTERREG III B programmas Apvienotā sekretariāta Rīgas biroju, kas savu darbu sāka 2004.gada 1. jūnijā. 2004.gadā VRAA uzsāka arī INTERREG III A, B, C, ESPON un INTERACT projektu pirmā līmeņa finanšu kontroli.

2005.gadā VRAA sāka programmas „Valsts budžeta dotācijas novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai” īstenošanu, lai atbalstītu novadu veidošanos, kā arī jaunizveidoto novadu pašvaldībām piederošās infrastruktūras attīstību, kura nepieciešama pašvaldības funkcijas izpildei.

2006. gadā VRAA nodrošināja iepriekš aizsākto valsts un Eiropas Savienības programmu ieviešanu. Sākās darbs pie Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas, kas tagad pazīstams kā Reģionālās attīstības indikatora modulis (RAIM).

2007.gads bija nozīmīgs ar to, ka papildus esošajām funkcijām, VRAA uzsāka Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda, Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitāšu ieviešanas sadarbības iestādes funkciju. Jauno aktivitāšu ietvaros pašvaldībām radās iespēja paaugstināt pilsētu un novadu pašvaldību kapacitāti, piesaistot vajadzīgos speciālistus, uzlabot infrastruktūru nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, kā arī sakārtot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru un izveidot alternatīvās aprūpes centrus. Vienlaicīgi bija paredzēts atbalsts arī Rīgas pilsētas degradēto teritoriju sakārtošanai.

2007.gadā VRAA nodrošināja valsts atbalsta aktivitāšu ieviešanu „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” un „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai”. Šajā gadā VRAA nodrošināja arī programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” administrēšanu un piešķirtās dotācijas izlietojuma uzraudzību apakšprogrammai „Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai”. Tika uzsākta sadarbība – ar Norvēģiju jauna kopīga projekta īstenošana – Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, ieviešot aktivitāti „Īstermiņa ekspertu fonds”.

2007. gadā projekta „VBN Innoreg” ietvaros VRAA veica pašvaldību aptauju „Inovācija Latvijas pašvaldībās”.

2008.gads VRAA attīstībā notika jaunas pārmaiņas. No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas VRAA pārņēma Pašvaldību informatizācijas departamentu. Kopš šī brīža VRAA kompetencē bija jautājumi, kas saistīti ar pašvaldību vienoto informācijas sistēmu, pašvaldību atbalstu e-pārvaldes un infrastruktūras izveidē, kā arī ERAF apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ieviešanu.

2008.gadā VRAA kļuva par Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla (ESPON) Latvijas kontaktpunktu, kas nozīmē sniegt atzinumus par ESPON programmas projektu ziņojumiem, koordinēt pētniecisko sadarbību, izplatīt pētījumu rezultātus, kā arī piedalīties ESPON kontaktpunktu projektos, semināros un kontaktpunktu sanāksmēs.

2008.gadā VRAA sagatavoja divus pētījumus: „Eiropas Komisijas ESPON 2013 programmas īstenošanas Latvijā iespēju analīze, izvērtēšana un priekšlikumu pētniecības virzieniem un uzdevumiem sagatavošana saskaņā ar programmā noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un plānotajām rīcībām” un "Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences"

2009.gadā VRAA sāka īstenot Latvijas-Šveices sadarbības programmas individuālo projektu „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, kura ietvaros bija paredzēta 110 autobusu iegāde 57 novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumu veikšanu uz mācību iestādēm un atpakaļ vietās, kur netiek nodrošināts sabiedriskais transports. Šajā gadā VRAA sāka arī administrēt Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu „Kompensācijas izmaksas novadu pašvaldībām par reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ”

2009.gadā VRAA pārņēma daļu Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta funkciju, tajā skaitā e-iepirkumu un e-pakalpojumu ieviešanas jautājumus. VRAA pilnveidoja Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu portālu www.latvija.lv un tajā ietilpstošo publisko pakalpojumu katalogu.

VRAA sāka īstenot vairākus ERAF projektus: „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība”, „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība”, „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu”, „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide”.

Šajā gadā tika veikti nozīmīgi pētījumi reģionālās attīstības jomā: pētījums "Reģionālās politikas un teritoriju attīstības novērtēšanas metodoloģiskie risinājumi", pētījums "Priekšlikumi Latvijas pilsētu politikas izstrādei", pētījums "Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības izvērtējums", pētījums „Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos”, kā arī aptauja par dokumentu apriti publiskajā pārvaldē (valsts un pašvaldību iestādēs).

2010.gadā Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros VRAA uzsāka administrēt otru pasākumu „Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai novadu pašvaldībām”. Šajā gadā VRAA (kā partneris) uzsāka īstenot INTERREG IVC programmas projektu „Starpreģionālās partnerības platforma”, kura mērķis bija uzlabot reģionu inovācijas kapacitāti un aktivitāti finansējuma piesaistē.

2010.gadā sāk darboties viens no vispopulārākajiem Latvija.lv e-pakalpojumiem “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”.

2011. gada 1. janvārī, apvienojot Vides ministriju ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, VRAA kļuva par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) padotības iestādi.

Tika uzsākts darbs Centrālbaltijas INTERREG IVA programmas projektā “Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus”, kura mērķis bija ieviest sistēmu, kas palīdzētu vietējiem uzņēmējiem ieiet starptautiskajā tirgū.

2012.gadā VRAA sāk Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanu.

VRAA sāka īstenot Baltijas Jūras reģiona INTERREG IVB programmas projektu “Tīkls starp pasaules vadošajiem liela mēroga fotonu un neitronu avotu pētniecības infrastruktūras klasteriem un lietotājiem, veicinot inovāciju un uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā”.

2013.gadā VRAA izdeva pēdējo ikgadējo ziņojumu “Reģionu attīstība Latvijā” drukāto versiju. Turpmāk visa informācija atrodama VRAA mājas lapā un jaunizveidojamajā interneta vietnē “Reģionālās attīstības indikatora modulis” (RAIM).

2014.gadā VRAA administrēto programmu apjoms turpināja palielināties. Tika uzsākta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmu „Nacionālā klimata politika” un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmu “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu administrēšana.

2014.gadā sabiedrībai brīvi pieejams kļuva Reģionālās attīstības indikatora modulis (www.raim.gov.lv), kas apkopo sociālekonomisko informāciju no vairāk nekā 15 datu devējiem par dažāda līmeņa Latvijas teritorijām.

Ieskats vēsturē pirms VRAA izveides.

Notikumu kalendārs