Drukāt

EIS IEPIRKUMS
Par reprezentācijas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2014-02-21

ID Nr.VRAA/2014/04/AK/CI-82

Plānotā iepirkuma
priekšmets
Reprezentācijas preču ar Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības un pasūtītāju logotipiem piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē sniegtā komisijas informācija un atbildes vai informācija uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem un priekšlikumiem

Nolikums ar grozījumiem 01.04.2014

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums ar grozījumiem 01.04.2014

Nolikums 08.04.2014. 


Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 08.04.2014.

Nolikums 07.05.2014 Jauns

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 07.05.2014. Jauns

Atbildes uz jautājumiem

Svarīgi: aizpildot finanšu piedāvājumu, lai nebūtu kļūdas tabulās esošo formulu darbībā, euro un centu atdalīšanai ir jāizmanto komata ”,”, nevis punkta ”.” zīme. Attiecīgi: pareizi 5,45; nepareizi 5.45

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā 2014.gada 9.jūnijam plkst.12.00
Papildus inforrmācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme 2014.gada 7.martā plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā