Drukāt

Darbības aprakstsValsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums

Valsts reģionālās attīstības aģentūras reglaments

VRAA ētikas kodekss

VRAA darbības stratēģija 2017.-2019. gadamE-pakalpojumi un e-iepirkumi

VRAA ir atbildīga par e-pakalpojumu platformas, centrālā datu apmaiņas risinājuma un e-iepirkumu informācijas sistēmas attīstību.

VRAA nodrošina valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.Latvija.lv, valsts informācijas sistēmu savietotāja, vairāku valsts informācijas sistēmu (ģeoportāla www.geolatvija.lv un ģeotelpisko datu savietotāja, TAPIS, RAIM u.c.) un publisko elektronisko pakalpojumu uzturēšanu un attīstību, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sadarbību elektronisko pakalpojumu un datu apmaiņas jomā.

VRAA pārziņā ir arī no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansēto projektu elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā īstenošana.

VRAA nodrošina elektronisko iepirkumu sistēmas darbību valsts un pašvaldību iestāžu vajadzībām, uzturot portālu www.eis.gov.lv.

 
Sadaļa "E-pakalpojumu attīstība"

Sadaļa "Elektronisko iepirkumu sistēma"Nacionālo finanšu atbalsta instrumentu administrēšana

Mērķdotācijas internātskolu daļējai uzturēšanai atbilstoši 2017. gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 792  “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem”.

Sadaļa "Mērķdotācijas"

Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma, kas tiek īstenota sadarbībā ar Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Sadaļa "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma"ES fondu aktivitāšu administrēšana

ES fondu programmēšanas periodā 2007.-2013.gadam, VRAA sākot ar 2008.gadu nodrošināja sadarbības iestādes funkcijas deviņām ES fondu finansētām aktivitātēm - „Speciālistu piesaistei plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”, ”Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”, „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”, „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”, „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”, „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”, „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”.

ES fondu programmēšanas periodā 2007.-2013.gadam VRAA kā sadarbības iestāde nodrošināja ERAF un ESF līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu vairāk kā 400 miljonu euro apjomā.

Sadaļa "ERAF 2007-2013"
Sadaļa "ESF 2007-2013"ES teritoriālās sadarbības programmu birojs  

Sadaļa "ES teritoriālās sadarbības programmu birojs" VRAA mājaslapā 

ES fondu programmēšanas periodā 2014-2020.gadam VRAA nodrošina administratīvo atbalstu Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.  2020.gadam Rīgas birojam un Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Informācijas punktam.VASAB sekretariāts

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada lēmumu par VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) sekretariāta atrašanos Rīgā, VRAA nodrošina tā darbību.

Sadaļa "VASAB sekretariāts" VRAA mājaslapā


 

Notikumu kalendārs