Drukāt

Darba piedāvājumi


 

null

izsludina konkursu uz:

Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas
Ģeotelpiskās informācijas sistēmas sektora

 SISTĒMU ANALĪTIĶA/-ES
amata vietu

(viena darbinieka amata vieta (19.4 amatu saime IV līmenis 12.mēnešalgu grupa) uz noteiktu laiku)

 

Galvenie pienākumi:

 • plāno, nodrošina un koordinē Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) pārziņā un turējumā esošās Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas, Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ģeolatvija.lv, Ģeotelpisko datu savietotāja, Latvijas Atvērto datu portāla (data.gov.lv) (turpmāk - IS) attīstību, pilnveidojumu izstrādi, akcepttestēšanu un ieviešanas organizēšanu;
 • nodrošina VRAA IS dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu, konsolidēšanu un uzturēšanu, tai skaitā, izskata un sniedz atzinumus un pieņem ārpakalpojumu sniedzēju iesniegtos nodevumus (dokumentus un lietojumus);
 • nodrošina kompetencē esošo nodevumu kvalitātes kontroli un nepieciešamības gadījumā ierosina ārpakalpojuma piesaisti nodevumu kvalitātes kontrolei;
 • veic lietotāju vajadzību izpēti, apkopo un izvērtē prasības, plāno to īstenošanu;
 • izvērtē normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi saistībā ar VRAA IS un izstrādā priekšlikumus par šo prasību izpildes nodrošināšanai nepieciešamajiem pasākumiem;
 • sniegt metodisko palīdzību IS lietotājiem (lietotāju atbalsts, apmācības, izmaiņu un kļūdu labojumu realizācijā).

Prasības:

 • augstākā izglītība telekomunikāciju vai informācijas tehnoloģiju jomā (vai ir pēdējo kursu students), vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām un nepieciešamā pieredze IT jomā darba pienākumu izpildei;
 • latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • Labas SQL zināšanas;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta:
  • pieredze un zināšanas IT un telekomunikāciju jomā;
  • pieredze informācijas sistēmu prasību analīzē, ieviešanā un testēšanā;
  • Izpratne par ģeotelpiskiem datiem;
  • Izpratne par SOAP, REST, WMS, WFS, INSPIRE View un INSPIRE Feature Download  servisiem;

Piedāvājam:

 • Iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju;
 • Mēnešalgu no 1253,00 euro (pirmā kvalifikācijas kategorija), 1442,00 euro (otrā kvalifikācijas kategorija) līdz 1580,00 euro (trešā kvalifikācijas kategorija);
 • Sociālās garantijas (tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc viena gada darba stāža sasniegšanas).

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;
2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010.

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 5.jūlijam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV – 1010 uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67350636, 28347888.


 

 

image, 180x90px, 12.1 KB

VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) ir Baltijas jūras reģiona valstu par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru sadarbība. VASAB ietilpst Baltijas jūras valstu padomes organizāciju tīklā.

VASAB sekretariāts īsteno Interreg Baltijas jūras programmas finansētu platformas projektu “Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makers” (Capacity4MSP) un ir tā vadošais partneris.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot praktisku sadarbības platformu zināšanu un pieredzes apmaiņai un dialoga stiprināšanai starp jūras telpiskajā plānošanā iesaistītajiem speciālistiem un politikas veidotājiem Baltijas jūras reģionā. Platforma tiks veidota uz tādu līdzšinējo jūras telpiskās plānošanas sadarbības projektu bāzes, kā Baltic LINes, Land-Sea-Act, Baltic SCOPE, Pan Baltic Scope un daudzi citi.

Capacity4MSP platformas projekta īstenošanai aicinām darbā projekta vadītāju.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt projekta īstenošanu atbilstoši noslēgtajiem subsīdiju un partnerības līgumiem;
 • Organizēt un vadīt projekta partnerības darbu, kā arī nodrošināt regulāru komunikāciju ar projektā iesaistīto partneru pārstāvjiem;
 • Organizēt un vadīt projektā iesaistīto VASAB sekretariāta speciālistu darbu (projekta koordinators, projekta komunikators) saskaņā ar platformas projekta pieteikumu;
 • Nodrošināt projektā plānoto VASAB aktivitāšu īstenošanu, t.sk. organizēt projekta noslēguma konferenci – Baltijas jūras reģiona Jūras telpiskās plānošanas forumu;
 • Nodrošināt projekta partneru sanāksmju un tematisko semināru organizēšanu un vadīšanu saskaņā ar projekta pieteikumu;
 • Projekta tematisko ziņojumu un saturisko pārskatu sagatavošana;
 • Nodrošināt projekta finanšu menedžmentu un projekta izmaksu vadību;
 • Nodrošināt projekta risku vadību;
 • Nodrošināt projekta kvalitātes un izmaiņu vadību;
 • Piedalīties projekta iepirkumu (konkursi, tirgus izpētes, cenu aptaujas u.c.) organizēšanā;
 • Pārstāvēt un reprezentēt VASAB sekretariātu un projektu dažādos starptautiskos pasākumos un iniciatīvās;
 • Veikt citus ar projekta vadību un īstenošanu saistītos darbus.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, ģeogrāfijas, vides zinātnes, telpiskās plānošanas vai vadības zinību specialitātē
 • Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības prasmes;
 • Augsta saskarsmes kultūra, organizatora spējas un laika plānošanas prasmes;
 • Pārliecinošas uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • Iniciatīva, spēja strādāt komandā un atrast risinājumus nestandarta situācijās;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • Pieredze starptautisko projektu vadībā;
 • Pieredze INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Izpratne par Eiropas Savienības finansētu projektu finanšu vadību un budžeta plānošanu;
 • Pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 • Izpratne par starptautisko sadarbību telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā;
 • Pieredze darbā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

 • Profesionālas pilnveidošanās iespējas;
 • Interesantu, dinamisku darbu;
 • Veselības apdrošināšanu un labus darba apstākļus;
 • Labu atalgojumu: vidējā mēnešalga pārbaudes laikā – bruto 1900 euro; pēc pārbaudes laika beigām– 2200 euro.

Cita informācija:

Vēlamais darba uzsākšanas laiks: 2019.gada 1.septembris.
Darbs uz noteiktu laiku – līdz 2021.gada 30.septembrim.
Pārbaudes laiks – 3 mēneši.
VASAB darba valoda ir angļu valoda.

Pieteikuma vēstule angļu valodā , Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz līdz 2019.gada 5.jūlija plkst. 16:00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajā departamentā, adrese: Rīga, Alberta iela 10, LV-1010, vai jānosūta elektroniski uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67350636 vai 67350630

Plašāka informācija par VASAB un īstenotajiem projektiem atrodama mājas lapā www.vasab.org.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;
2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010.


 

null

izsludina konkursu uz:

Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Portālu attīstības nodaļas

SISTĒMU ANALĪTIĶA
amata vietu

(viena darbinieka amata vieta (19.4 amatu saimes IV līmeņa 12 mēnešalgu grupas amats))

Galvenie pienākumi:

 • plāno un koordinē valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.lv, Reģionālās attīstības indikatora moduļa un Valsts informācijas sistēmu savietotāja (turpmāk - Portālu) darbību un attīstību;
 • vada un piedalās IS funkcionālo procesu prasību izstrādē, sniedz tehnisko atbalstu jaunu biznesa procesu izstrādē;
 • veic lietotāju vajadzību izpēti, apkopo un izvērtē prasības, plāno to īstenošanu;
 • sniedz priekšlikumus par Portālu izmantošanas un attīstības iespējām;
 • organizē un piedalās IS akcepttestēšanā;
 • izskata, sniedz atzinumus un pieņem ārpakalpojumu sniedzēju iesniegtos nodevumus (dokumentus un lietojumus), novērtē to atbilstību tehniskajām un funkcionālajām prasībām;
 • sniegt metodisko palīdzību valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām (lietotāju atbalsts, apmācības, izmaiņu un kļūdu labojumu realizācijā).

Prasības:

 • augstākā izglītība telekomunikāciju vai informācijas tehnoloģiju jomā vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām (var būt pēdējā kursa students informācijas tehnoloģiju vai līdzvērtīgā jomā);
 • latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • labas SQL zināšanas,
 • vēlama pieredze satura vadības sistēmā Drupal;
 • spēja orientēties lielā informācijas apjomā;
 • labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta:
  • izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, funkcijām un institucionālo sistēmu;
  • pieredze informācijas sistēmu prasību analīzē, ieviešanā un testēšanā.

Iestāde piedāvā:

 • Iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju;
 • Sociālās garantijas (tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc viena gada darba stāža sasniegšanas);
 • Mēnešalgu ņemot vērā profesionālo pieredzi (1052.00 euro 1.kategorija, 1209.00 euro 2.kategorija, 1382.00 euro 3.kategorija).

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;
2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 26.jūnijam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv . Tālrunis uzziņām 66164622, 29497937.


 

 null

 

izsludina konkursu uz:

Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Integrācijas nodaļas
Koplietošanas komponenšu sektora

SISTĒMU ANALĪTIĶA
amata vietu

(darbinieka amata vieta (uz projekta īstenošanas laiku līdz 2020.gada 30.novembrim))

 

Galvenie pienākumi:

 • plāno un koordinē Valsts informācijas sistēmu savietotāja, koplietošanas komponenšu (turpmāk - Sistēmu) darbību un attīstību;
 • vada un piedalās Sistēmu funkcionālo procesu prasību izstrādē, sniedz tehnisko atbalstu jaunu biznesa procesu izstrādē;
 • veic lietotāju vajadzību izpēti, apkopo un izvērtē prasības, plāno to īstenošanu;
 • sniedz priekšlikumus par Sistēmu izmantošanas un attīstības iespējām;
 • organizē un piedalās Sistēmu akcepttestēšanā;
 • izskata, sniedz atzinumus un pieņem ārpakalpojumu sniedzēju iesniegtos nodevumus (dokumentus un lietojumus), novērtē to atbilstību tehniskajām un funkcionālajām prasībām;
 • sniegt metodisko palīdzību valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām (lietotāju atbalsts, apmācības, izmaiņu un kļūdu labojumu realizācijā).

Prasības:

 • augstākā izglītība telekomunikāciju vai informācijas tehnoloģiju jomā vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām (var būt pēdējā kursa students informācijas tehnoloģiju vai līdzvērtīgā jomā);
 • latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • labas SQL zināšanas;
 • spēja orientēties lielā informācijas apjomā;
 • labas analītiskās un komunikācijas prasmes;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta:
  • izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, funkcijām un institucionālo sistēmu;
  • pieredze informācijas sistēmu prasību analīzē, ieviešanā un testēšanā.

Piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • sociālās garantijas;
 • mēnešalgu (1052.00 euro 1.kategorija, 1209.00 euro 2.kategorija, 1382.00 euro 3.kategorija);
 • veselības apdrošināšanu pēc viena gada darba stāža sasniegšanas.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;
2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 26.jūnijam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV – 1010 uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67350636, 28347888.


 

null

izsludina konkursu uz:

Informācijas sistēmu atbalsta departamenta
Lietotāju atbalsta nodaļas

DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORA/-ES
amata vietu

(viena darbinieka amata (19.5 amatu saimes IVA līmeņa 12 mēnešalgu grupas amats) vieta uz noteiktu laiku – darbinieka prombūtnes laiku)

 

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pakļautības iestāžu datortehnikas pārvaldību (1000+ datortehnikas vienību).
 • Datorlietotāju kontu un e-pastu pārvaldība
 • Apstrādāt lietotāju pieteikumus, veicot to klasifikāciju, diagnosticēšanu un informēšanu par sniegto risinājumu.
 • Centralizētās datortehnikas pārvaldības rīku uzturēšana un pilnveidošana (Microsoft System Center Configuration Manager, Active Directory, Exchange, Print server, File Server, Azure Cloud Computing Platform & Services, Office 365.u.c.)

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība vai pēdējā kursa students (-e) informācijas tehnoloģiju jomā;
 • Pieredze darbā ar Microsoft operētājsistēmām un lietojumprogrammatūru;
 • Labas komunikācijas prasmes, vēlme mācīties un pilnveidoties;
 • Precizitāte, atbildība par uzticētajiem pienākumiem;
 • Analītiska domāšana, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Labas latviešu valodas zināšanas, angļu vai krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Pieredze Microsoft System Center Configuration Manager un Azure risinājumu pārvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iestāde piedāvā:

 • Iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju;
 • Sociālās garantijas (tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc viena gada darba stāža sasniegšanas);
 • Mēnešalgu ņemot vērā profesionālo pieredzi (1052.00 euro 1.kategorija, 1209.00 euro 2.kategorija, 1382.00 euro 3.kategorija).

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;
2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 26.jūnijam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 vai uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv . Tālrunis uzziņām 66164622, 29497937.

 

Notikumu kalendārs