Drukāt

Par mums


 

Darbības mērķis

 • nodrošināt e-pārvaldes attīstību, izmantojot mūsdienīgus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus
 • veicināt reģionālās attīstības ilgtspēju, īstenojot dažādu finanšu instrumentu aktivitātes un veicot analītisko darbu

Vērtības

VRAA pamatvērtība ir cilvēki – gan klienti, gan darbinieki. VRAA savā darbībā balstās uz šādām vērtībām:

 • godprātīga un profesionāla darbība
 • uz klientu orientēta pieeja
 • objektivitāte lēmumu pieņemšanas procesā
 • mērķtiecīgs un efektīvs finanšu resursu izlietojums

VRAA galvenie darbības virzieni

VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) stratēģijā noteiktos darbības virzienus:

 • valsts e-pārvaldes attīstība
 • elektronisko iepirkumu nodrošināšana
 • valsts, ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana un uzraudzība
 • analītiskais darbs reģionālās attīstības jomā
 • starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana
 • dalība starptautiskos projektos

 VRAA sniegtie publiskie pakalpojumi:

 

Notikumu kalendārs